Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, giải quyết hoàn trả khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Công ty.

Thứ hai, 20-01-2020 | 09:21:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, giải quyết hoàn trả khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Công ty.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh (khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Công văn: 0058/ PTM - VP, Ngày: 14/01/2020

Nội dung kiến nghị:

Năm 1996, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép Xí nghiệp vôi đá xi măng Hà Tu được khai thác mỏ đá vôi phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 3308/GP-UBND ngày 13/12/1996. Khu vực khai thác có diện tích 18,4 ha; thời hạn khai thác 20 năm (đến năm 2016). Năm 1998 Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh tiếp nhận lại mỏ của Xí nghiệp vôi đá xi măng Hà Tu để quản lý, bảo vệ, khai thác.

Ngày 19/5/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1519/QĐ-UBND, thu hồi diện tích 5,4 ha trong tổng số 18,4 ha của Giấy phép khai thác khoáng sản số 3308/QĐ/UB ngày 13/12/1996. Diện tích còn lại của khu vực khai thác khoáng sản là 13,0 ha.

Mỏ được triển khai khai thác từ năm 1996 đến tháng 6/2013 thì tạm dừng do nhà máy xi măng Hà Tu (là nhà máy thành viên của Công ty) chấm dứt hoạt động và không tiêu thụ được sản phẩm. Tổng khối lượng mỏ đã khai thác từ khi cấp mỏ là 377.546,6 m3 đá nguyên khai trong đó giai đoạn từ năm 1996 đến 31/6/2011 khai thác 236.240,0 m3; giai đoạn 1/7/2011 đến khi dừng hoạt động (tháng 6/2013) khai thác 141.3.6,6 m3.

 Năm 2013, Công ty thực hiện thăm dò bổ sung, nâng cấp trữ lượng mỏ trong ranh giới 13,0 ha được cấp phép khai thác. UBND tỉnh đã phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015; trữ lượng mỏ còn lại tính đến ngày 15/7/2015 là 1.976.423 m3. Sau khi được phê duyệt trữ lượng đến nay Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh không thực hiện khai thác tại khu vực mỏ.

Năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4678a/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017, phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng tại khu vực phường Hà Phong, thành phố Hạ Long; theo đó trưc lượng tính quyền khai thác là 1.976.423 m3 được phê duyệt tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015; giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 5.816.612.889 đồng, nộp một lần.

Năm 2018, UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích 74.807,9 m2 đất của mỏ tại Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 để xây dựng công trình thoát nước cho thành phố Hạ Long.

Ngày 28/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND đóng cửa mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long đã cấp cho Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh.

Từ những nội dung trên, Công ty nhận thấy:

- Khối lượng khoáng sản đã khai thác từ năm 1996 đến 31/6/2011 là 236.240,0 m3  đá nguyên khai không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ;

- Khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 1/7/2011 đến khi dừng hoạt động (tháng 6/2013) là 141.306,6 m3 đá nguyên khai chưa phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ và văn bản chỉ đạo số 723/TTg-KTN ngày 21/5/2014 của Chính phủ về việc tháo gỡ một số vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

- Từ tháng 7/2013 đến nay Công ty không thực hiện khai thác mỏ, trữ lượng mỏ còn lại theo đúng trữ lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh. Trữ lượng này đã được đóng cửa mỏ theo Quyết định 383/QĐ-UBND, ngày 28/1/2019 của UBND tỉnh.

Vì những lý do đó, ngày 26/2/2019, Công ty đã gửi văn bản số 163/QNC-KTVT báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh; Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị được miễn nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5.816.612.889 đồng.

Ngày 7/3/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh xem xét giải quyết.

Ngày 2/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 1790/TNMT-NKB gửi Công ty trả lời việc đề nghị miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, theo đó nêu tại các quy định hiện hành của Luật Khoáng sản, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành không có nội dụng quy định việc miễn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Hiện nay số tiền 5.816.612.889 đồng cấp quyền khai thác khoáng sản đang được treo trên hệ thống nộp thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh và là khoản tiền chậm nộp theo thông báo của Cục thuế.

Ngày 31/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tình, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; căn cứ Nghị định 67/2019 thì khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá Hà Phong được điều chỉnh và hoàn trả theo quy định tại Điều 10 cua Nghị định. Vì vậy ngày 15/9/2019, Công ty gửi văn bản số 1020/QNC-KTVT báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết về khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản này theo Nghị định số 67/2019.

Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 7685/UBND-TM2 trả lời Công ty về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với nội dung “Đề nghị của Công ty không thuộc các trường hợp điều chỉnh, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”.

Việc Công ty không được giải quyết hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên đây là chưa thỏa đáng vì Nghị định số 67/2019 đã quy định về các trường hợp được hoàn trả, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Công ty nhận thấy trường hợp của Công ty là nằm trong phạm vi giải quyết của Nghị định 67/2019. Mặt khác về thực tế Công ty chưa khai thác tấn đá nào tại mỏ, tương lai cũng không được tiếp tục khai thác vì đã đóng cửa mỏ, tỉnh đã thu hồi đất của Công ty để xây dựng công trình phục vụ xã hội nên việc phải nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là điều không hợp lý. Vì vậy, công ty đề nghị phải xem xét hoàn trả lại khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp cho Công ty


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Quảng Ninh

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)