Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng xem xét, xử lý và sớm bàn giao đất để triển khai Giai đoạn 2 của Danang IT Park..

Thứ hai, 25-02-2020 | 10:32:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng xem xét, xử lý và sớm bàn giao đất để triển khai Giai đoạn 2 của Danang IT Park..

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (DITP)

Công văn: 0156/ PTM - KHTH, Ngày: 14/02/2020

Nội dung kiến nghị:

Nhằm khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư của dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park), trong năm 2019 và đầu năm 2020, DITP đã liên tục có 02 văn bản và 05 đơn kiến nghị gửi Thành ủy, Ban thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với cùng nội dung đề nghị nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bàn giao đất cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện Giai đoạn 2 dự án Danang IT Park. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã gửi 03 văn bản đến Văn phòng Chính phủ với nội dung đề nghị Chính phủ có ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để xúc tiến nhanh việc bàn giao đất cho Nhà đầu tư triển khai giai đoạn 2 theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Hồi đáp lại đề xuất kiến nghị của Nhà đầu tư là 03 văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và đến nay Nhà đầu tư vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Chúng tôi xin gửi kèm lại văn bản này là pháp lý chính của dự án và các văn bản liên quan).

Để Lãnh đạo thành phố và các Bộ, ban ngành có thể nắm bắt lại tổng thể dự án Danang IT Park, chúng tôi xin tóm lược lại các nội dung chính liên quan đến dự án như sau:

  1. Pháp lý: Dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng được chia thành 02 giai đoạn theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp lần đầu ngày 05/05/2012 và chứng nhận thay đổi lần 03 ngày 16/03/2016, trong đó quy định tiến độ đầu tư như sau:

- Giai đoạn 1: 1.310.923 m2: xây dựng trong 05 năm (từ 2013 – 2018). (Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của Danang IT Park đã được Nhà đầu tư đầu tư thực hiện đầu tư hoàn thành và đã tổ chức Lễ khánh thành hạ tầng kỹ thuật vào ngày 29/03/2019. Ngày 06/01/2020, giai đoạn 1 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 27/QĐ-TTg quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – Giai đoạn 1. Nhà đầu tư đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính của mình đối với Ngân sách Nhà nước như tiền thuê đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí rà phá bom mìn…). Như vậy, đối với giai đoạn 1, chúng tôi có thể khẳng định rằng Nhà đầu tư đã tuân thủ giấy chứng nhận đầu tư được cấp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

- Giai đoạn 2: 2.104.545 m2: xây dựng trong vòng 06 năm (2017-2023), như chúng tôi trình bày ở trên, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thống nhất chủ trương để tiến hành các thủ tục cần thiết giao đất cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

- Dự án khớp nối hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1: sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương tại văn bản số 8634/UBND-QLĐTư ngày 07/11/2018, đến nay, Nhà đầu tư bằng nguồn lực tự có của mình đã hoàn thành được tuyến nối từ đường số 05 Khu công nghệ cao sang tuyến đường số 02 Khu CNTT; Nút giao với tuyến đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan đã hoàn thành, giúp cho việc giao thông đối ngoại của Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin được thuận lợi và an toàn. Và thực tế là ranh giới dự án này nằm trong giai đoạn 2 của dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng. Tổng giá trị đầu tư dự án này đến nay khoảng 85 tỷ đồng.

Căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch… thì giai đoạn 2 của dự án đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện, chúng tôi xin viện dẫn một số căn cứ pháp lý như sau:

+ Về đầu tư: Dự án đầu tư KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 05/05/2012, điều chỉnh lần 1 ngày 09/10/2013, điều chỉnh lần 2 ngày 10/06/2014, điều chỉnh lần 3 ngày 16/03/2018 với tổng diện tích 3.415.468 m2 là dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm 01/07/2015, vì vậy, căn cứ khoản 1 điều 74 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, quy định chuyển tiếp “Nhà đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp”.

+ Về quy hoạch, căn cứ quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL1/500 điều chỉnh mở rộng Khu công nghệ thông tin tập trung tại quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 20/05/2013, trong đó tổng diện tích đất điều chỉnh mở rộng Khu công nghệ thông tin tập trung là 3.415.468 m2;

+ Về đất đai, căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, căn cứ điểm 6 khoản 61 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ – CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai thì “Đối với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản hoặc lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 nhưng chưa giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư mà nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất”.

+ Về đánh giá tác động môi trường của dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng: ngày 27/04/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã có quyết định số 3617/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Đà Nẵng”, sau đó, để phù hợp với quy hoạch 341 ha được phê duyệt của dự án, Chủ đầu tư đã tiến hành lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1991/QĐ – BTNMT ngày 31/07/2019.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã định hướng rất rõ việc phát triển cả hai giai đoạn trong Quyết định 27/QĐ-TTg quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – Giai đoạn 1, trong đó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm “Chỉ đạo và tổ chức các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý để Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (cả hai giai đoạn) phát triển nhanh và bền vững.”

  1. Đầu tư, xúc tiến đầu tư:

2.1 Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư: dự án Danang IT Park đã được vừa triển khai thực hiện vừa xúc tiến kêu gọi đầu tư, tuy nhiên trước thời điểm tháng 12/2018, việc xúc tiến đầu tư vào dự án gần như không có hiệu quả do chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 1, công tác này chỉ thực sự có hiệu quả sau khi tiến hành tổ chức lễ khánh thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và đặc biệt là sau khi được Thủ tướng ký quyết định chính thức thành lập Khu CNTT tập trung vào ngày 06/01/2020, chúng tôi xin nêu ra một số công tác xúc tiến đầu tư vừa qua như sau:

- Thị trường Hàn Quốc: DITP đang làm việc với Tập đoàn Metanet, về xúc tiến đầu tư vào khu CNTT thông qua việc dự kiến đầu tư  tại Khu CNTT tập trung Đà Nẵng;

- Thị trường Nhật Bản: Vào tháng 09/2019, chúng tôi đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu CNTT Đà Nẵng cùng với Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng qua sự kiện diễn đàn phát triển đô thị lần thứ 9 tại Yokohama, Nhật Bản. Và đồng thời, chúng tôi cũng đã tham dự hội thảo gặp gỡ các đối tác đến từ Nhật bản vào ngày 12/09/2019 do Công ty Whitehole tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản nhằm đưa hình ảnh Danang IT Park ra thị trường Nhật Bản;

- Thị trường Mỹ: DITP đã ký kết được 2 biên bản ghi nhớ với công ty Meritronics và Ai20X Silicon Valley tại hội nghị Danang Business RoundTable diễn ra tại San Jose, Mỹ vào ngày 13/08/2019;

- Thị trường Singapore: DITP đang làm việc với các đối tác như Semcorp, Meihart…để kêu gọi đầu tư vào Khu sản xuất, Data center, Khu R&D và vườm ươm công nghệ tại Danang IT Park;

- Thị trường trong nước: DITP cũng đang tích cực làm việc với các đối tác lớn để mong muốn kêu gọi đầu tư vào khu, hợp tác đầu tư… trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, nội dung số…

Kết quả ban đầu đạt được của công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư là sẽ có các dự án đầu tư được triển khai thực hiện tại Danang IT Park ngay trong năm 2020 (chúng tôi xin phép trình bày ở mục 2.2 bên dưới), tạo tiền đề, nền tảng để biến Danang IT Park thành thung lũng Silicon của Việt Nam.

2.2 Các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2020:

- Dự án khởi động cho Khu nhà máy của Khu CNTT: dự án nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT tại Tầng 1 Tòa nhà Trung tâm ươm tạo – Khu nghiên cứu phát triển đào tạo – phát triển doanh nghiệp Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự có tổng mức đầu tư 162,05 tỷ đồng, tương đương 7 triệu USD.

- Dự án nhà máy Trung Nam Meritronics: với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, do DITP hợp tác với Meritronics AMT – Hoa Kỳ làm chủ đầu tư.

- Dự án Khu chuyên gia và các tiện ích phục vụ cho Khu CNTT tập trung Đà Nẵngv ới tổng mức đầu tư của dự án này dự kiến là 1.700 tỷ đồng.

Với những dự án mang tính chất bản lề trong năm 2020 thì mục tiêu của DITP là trong vòng 3 năm đến, khu sản xuất giai đoạn 1 của dự án Khu CNTT tập trung Đà Nẵng sẽ được lấp đầy, trong khi đó Giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện bàn giao đất để tiến hành triển khai, đây là một trở ngại lớn trong công tác hoạch định chiến lược phát triển, một số hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu như Cụm công trình kỹ thuật đầu mối (Nhà máy xử lý nước thải, các công trình điều hành dự án, trường học… nằm ở Giai đoạn 2) vẫn chưa thể lập kế hoạch thực hiện, Nhà đầu tư vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của các đối tác về kế hoạch hoàn thành giai đoạn 2 của dự án….

Danang IT Park với tổng diện tích 341 ha là một khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước, một thung lũng Silicon của Việt Nam, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, với định hướng rất đúng đắn của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 43, quyết tâm của Thành ủy TP. Đà Nẵng tại Nghị quyết số 07, kỳ vọng của Chính phủ và Chính quyền, người dân thành phố Đà Nẵng…. và quyết tâm của DITP, thì đây là thời điểm hội đủ các yếu tố để Danang IT Park phát triển và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Thành phố. Vì vậy, một lần nữa, Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng làm đơn kiến nghị lần 06 này kính mong UBND TP Đà Nẵng  xem xét, xử lý và sớm bàn giao đất để triển khai Giai đoạn 2 của Danang IT Park.


Đơn vị phản hồi: UBND TP Đà Nẵng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)