Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

vấn đề bất cập trong thi hành Luật Đầu tư và Luật Khoa học công nghệ về áp dụng ưu đãi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ sáu, 31-01-2018 | 17:08:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: vấn đề bất cập trong thi hành Luật Đầu tư và Luật Khoa học công nghệ về áp dụng ưu đãi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Minh Long 1

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Về vấn đề doanh nghiệp đã hưởng ưu đãi theo Luật Đầu tư phải khấu trừ ưu đãi áp dụng theo Luật Khoa học công nghệ. Trường hợp của Công ty TNHH Minh Long 1, Công ty đã đề xuất với Bộ Tài chính và cơ quan thuế việc xét hưởng ưu đãi chính sách thuế đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ, cụ thể là đối với kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Công ty về “Quy trình công nghệ sản xuất gốm sứ cao cấp đạt tiêu chuẩn Châu Âu bằng phương pháp đốt một lần lửa”. Công ty TNHH Minh Long 1 đã thực hiện hướng dẫn và giải trình theo yêu cầu Công văn số 3613/BTC-CST ngày 20/3/2017 của Bộ Tài chính, đã được Bộ Tài chính trả lời đồng ý về chủ trương. Tuy nhiên Bộ Tài chính chưa có ý kiến cụ thể nên đề xuất của Công ty TNHH Minh Long 1 vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ cơ quan thuế.

Công ty đã cung cấp các tài liệu trình bày rõ sự phân biệt giữa những dự án của Công ty đã được hưởng ưu đãi theo Luật Đầu tư, với Dự án khoa học và công nghệ của Công ty đang xin xét duyệt hưởng ưu đãi theo Luật Khoa học và công nghệ, là các dự án hoàn toàn độc lập. Thời gian hưởng ưu đãi cho những dự án theo Luật Đầu tư của Công ty trước đây đã chấm dứt (đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật). Do vậy, quan điểm không xét hưởng ưu đãi vì quy định “trong cùng một kỳ tính thuế nếu có khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất” là không phù hợp.

Công ty TNHH Minh Long 1 cho rằng, Công ty cần được hưởng đầy đủ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ (áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm, miến thuế thu nhập DN trong 04 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo), đồng thời không bị trừ đi những ưu đãi mà Công ty đã hưởng theo quy định của Luật Đầu tư từ khi thành lập.

 Để đảm bảo tính hợp lý trong việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, Công ty kiến nghị cần có sự sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh chính sách ưu đãi về thuế áp dụng theo Luật Khoa học và công nghệ, để chính sách phù hợp thực tế, phù hợp với quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước và phải cụ thể, rõ ràng.

 Công ty TNHH Minh Long 1 kiến nghị với Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ xem xét, chỉ đạo việc nghiên cứu điều chỉnh các quy định của Luật, sửa đổi các Nghị định và Thông tư hướng dẫn để cởi trói cho việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ, tạo cơ hội và động lực để các doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, nhằm tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp khoa học công nghệ nói chung và Công ty TNHH Minh Long 1 nói riêng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)