Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về khung giá tính thuế tài nguyên.

Thứ tư, 17-10-2019 | 09:35:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về khung giá tính thuế tài nguyên.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công văn: 2433/PTM - KHTH, Ngày: 16/10/2019

Nội dung kiến nghị:

Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau thì khung giá tính thuế chênh lệch giá giữa các tỉnh, thành trong cả nước. Cụ thể, theo so sánh giữa Công bố số 540/CBLS/XD-TC  với Thông tư số 44/2017/TT-BTC thì giá tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác cùng khu vực miền núi phía Bắc, so với mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên thấp hơn 155%, chênh lệch giảm so với mức giá tối thiểu của khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ tài chính ban hành là 155%.

Do đó, đề nghị Bộ Tài chính xem xét giải quyết vấn đề này và sớm ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, khắc phục bất cập về chênh lệch giá tại Thông tư 44/2017/TT-BTC.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 4081/TCT - CS, Ngày: 08/10/2019

Nội dung trả lời:

Tại Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau quy định như sau:

“Điều 6. Điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

  1. Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên:
  2. Giá tài nguỵên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;
  3. Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.
  4. Đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài Khung giá tính thuế tài nguyên, trong thời gian 30 ngày, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên.
  5. Đối với loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.
  6. Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điêu chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Khoản 1 Điều nàỵ và gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hơp, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có phát sinh các trường họp điều chỉnh, bô sung Bảng giá tính thuế tài nguyên”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung Khung giá tính thuê tài nguyên, các Sở, ngành tại địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC nêu trên và có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp có ý kiến với các Sở, ngành liên quan của tỉnh Tuyên Quang để địa phương có ý kiên với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

Đối với các kiến nghị của các tỉnh liên quan đến điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã nghiên cứu và tiếp thu sửa đôi tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC về khung giá tính thuê tài nguyên. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang biết.

Ý kiến bạn đọc (0)