Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về lĩnh vực khoa học công nghệ

Chủ nhật, 27-06-2017 | 14:39:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về lĩnh vực khoa học công nghệ

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Viện dầu khí Việt Nam (Tập đoàn dầu khí QG VN)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Tại khoản 1 điều 19 của NĐ 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6 của Chính phủ, Nghị định 115/2015/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/8/2016. Trong NĐ 54/2016/NĐ-CP , đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do các cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại các điểm a,b,c,đ,e,g khoản 1, điều 12 Luật Khoa học và công nghệ. Như vậy từ 1/8/2016, Viện chỉ hoạt động căn cứ theo các quy định của Luật khoa học và công nghệ, dẫn đến vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong một số vấn đề như tài chính, tài sản, xây dựng thang bảng lương…Viện phải thường xuyên gửi công văn xin ý kiến các cơ quan nhà nước xin ý kiến và hướng dẫn do chưa có quy định pháp lý rõ ràng về mô hình tổ chức hoạt động của Viện. Cụ thể vướng mắc trong các các hoạt động sau:

- Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Tập đoàn chậm do áp dụng quy trình theo luật đấu thầu 2013

- Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do các chương trình giai đoạn 2016-2020 đang được xây dựng, phê duyệt

- Mô hình hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo NĐ 115/2015/NĐ-CP hết hiệu lực

- Việc tiếp cận, sử dụng quỹ phát triển KHCN của Tập đoàn khó khăn

- Việc thương mại hóa các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu KHCN gặp khó khăn do thiếu quy chuẩn cho sản phẩm KHCN mới và thủ tục cấp phép lưu hành trên thị trường

Đề nghị Chính phủ kịp thời hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định pháp lý một cách cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện để Viện có thể chủ động áp dụng Luật pháp để giảm thiểu chậm trễ trong hoạt động do phải chờ đợi hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền.

Chính phủ cần bổ xung quy định về việc công nghệ, sản phẩm của doanh nghiệp KHCN khi đã qua kiểm định cần được ưu tiên sử dụng tại các dự án mua sắm của Chính phủ, ưu tiên sử dụng công nghệ trong nước trong các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước, hoàn thiện các quy định hướng dẫn triển khai các chính sách, ưu đãi đối với các doanh nghiệp KHCN trong các hệ thông văn bản pháp luật về tín dụng, tài chính, XNK, đầu tư, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn kiểm định lưu hành sản phẩm, hạn chế nhập khẩu công nghệ cũ của nước ngoài, hướng dẫn DN KHCN đăng ký và công bố tiêu chuẩn được phép lưu hành.


Đơn vị phản hồi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn: 1454/BKHCN - TĐC, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

1. về thực hiện cơ chế tự chủ đổi với tổ KH&CN công lập.

Thực hiện Nghị định số 54/20Ĩ6/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 quy định chi tiết một số điều của NĐ 54
Như vậy, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành các văn bản quy định cơ chế tự chủ cùa tổ chức KH&CN công lập.

về việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với Viện Dầu khí Việt Nam, ngày 04/8/2016, Bộ KH&CN đã có công văn số 3352/BKHCN-TCCB gửi Viện Dầu khí Việt Nam, trong đó khẳng định Viện Dầu khí Việt Nam là tổ chức KH&CN công lập và là đối tượng thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại NĐ 54.

Theo quy định tại NĐ 54, thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ của Viện Dầu khí Việt Nam là Bộ Công Thương, hoặc Bộ Công Thương có thể ủy quyền cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phê duyệt phương án tự chủ của Viện Dầu khí Việt Nam.

2. Đổi với các nội dung khác, các kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí quốc gia chưa rõ nên Bộ KH&CN chưa có cơ sở để trả lời, đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia có văn bản nêu cụ thể, chi tiết những khó khăn, vướng mắc để Bộ KH&CN phân công các đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu, giải quyết.


 

Ý kiến bạn đọc (0)