Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về một số khái niệm trong Quy định chưa cụ thể, rõ ràng

Chủ nhật, 22-06-2017 | 16:06:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về một số khái niệm trong Quy định chưa cụ thể, rõ ràng

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Khái niệm "Chế biến sâu" trong các Văn bản quy phạm pháp luật là chưa rõ ràng cho từng loại khoáng sản, bởi vì mỗi một loại khoáng sản, mỗi một nhu cầu của một ngành sử dụng nguyên liệu khoáng thì yêu cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau. Khái niệm này làm cho các cơ quan quản lý và các đơn vị hoạt động trong lính vực chế biến khoáng sản gặp rất nhiều khó khăn.

Khái niệm: "Gia tăng giá trị tài nguyên" cũng rất chung chung. Gia tăng đương nhiên là giá trị gia tăng sẽ lớn hơn giá trị khi chưa gia tăng nhưng ở đây là gia tăng ở mức nào thì được chấp nhận.    


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: 2287/BTNMT - PC, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Luật khoáng sản năm 2010 thì phạm vi điều chỉnh của Luật đối với hoạt động điều ưa cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản mà không điều chỉnh hoạt động chế biến khoáng sản, bao gồm cả chế biến sâu khoáng sản (là hoạt động sử dụng khoáng sản sau khai thác). Tuy nhiên, tại Chỉ thị sổ 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản đã chi đạo Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng có ừách nhiệm “Chủ trì xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về mức độ chế biến cho từng nhóm, loại khoáng sản thuộc thẩm quyền phù hợp với thực tiễn”. Đe nghị các Bộ khẩn trương thực hiện chỉ đạo nêu ứên của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết kiến nghị nêu trên của các doanh nghiệp.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)