Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về thời hạn trả lương hàng tháng

Thứ ba, 31-01-2018 | 17:29:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về thời hạn trả lương hàng tháng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 5, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ LĐTB&XH quy định “Người lao động đượg hưởng lương trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người LĐ làm việc”.

Quy định trên là không phù hợp với tình hình thực tế và hoàn toàn không khả thi vì khi người LĐ chưa làm hết tháng thì không có căn cứ dữ liệu (số ngày làm việc, nghỉ, làm thêm giờ,… thực tế) để tính lương tháng cho người lao động. Đặc biệt, đối với DN thủy sản thì đa số là trả lương khoán sản phẩm. Vì vậy không thể làm từ ngày 1 mà trả lương ngày 29 hoặc 30 hàng tháng được. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 95, Điều 96  Bộ Luật Lao động 2012 quy định lương trả theo tháng thì mỗi tháng trả 1 lần, không quy định là phải trả ngay trong tháng và do 2 bên thỏa thuận. Như vậy, quy định tại Điềm 1 Điều 5 của Thông tư 23/2015 chưa phù hợp với Bộ Luật lao động 2012 và thực tế SX của DN.

Vì vậy kiến nghị: Bỏ cụm từ “và được trả ngay trong tháng mà người LĐ làm việc” tại Điểm 1, Điều 5, Thông tư 23/2015 và  thay thế cụm từ “và được trả ngay trong tháng mà người LĐ làm việc” bằng cụm từ “và được trả đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thỏa ước LĐ tập thể”.

  • Bổ sung thêm nội dung Điều 24 của Nghị định 05/2015 vào Thông tư 23/2015 để hướng dẫn thực hiện.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (1)