Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

về việc bỏ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động có Hợp đồng ngắn hạn từ 1-3 tháng

Thứ ba, 09-02-2018 | 15:21:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: về việc bỏ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động có Hợp đồng ngắn hạn từ 1-3 tháng

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An

Công văn: 0228/PTM -VP, Ngày: 09/02/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo khoản 1 Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 đến dưới 3 tháng phải tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện nay thực tế các Doanh nghiệp xây dựng chủ yếu ký hợp đồng nhân công với người lao động làm nông sau khi họ đã làm thu hoạch mùa màng xong. Vì vậy họ không chịu đóng Bảo hiểm xã hội cho dù Doanh nghiệp có yêu cầu bắt buộc phải đóng. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh lại luật cho phù hợp thực tế hoặc có những quy định khác cho các đối tượng này.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: 986/ BHXH - PC, Ngày: 26/03/2018

Nội dung trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. BHXH Việt Nam thấy rằng quy định như trên là phù hợp vói xu hướng phát triển và mục tiêu BHXH cho mọi người lao động. Đề nghị đơn vị thực hiện đóng BHXH theo đứng quy định của pháp luật

Căn cứ quy định Khoản 1 Điều 1; Khoản 7, Khoản 10 Điều 2 Nghi định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ, cơ quan BHXH có nhiệm vụ tổ chức thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nội dung kiến nghị bỏ đóng BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng không thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc (0)