Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc tiền thuê đất để đầu tư khu chế xuất, khu công nghiệp

Thứ sáu, 26-07-2018 | 13:24:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc tiền thuê đất để đầu tư khu chế xuất, khu công nghiệp

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung VN

Công văn: 1602/ PTM - VP, Ngày: 25/07/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung VN hiện là chủ đầu tư của ba khu chế xuất va công nghiệp Linh Trung 1, Khu chế xuất công nghiệp Linh Trung 2 tại Quận Thủ Đức, TP.HCM và Khu chế xuất, công nghiệp Linh Trung (sau đây gọi tắt là Khu Linh Trung 3) tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Công ty xin kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc thanh toán tiền thuê đất đối với các công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng khu chế xuất, công nghiệp (KCN, KCX) nói chung và công ty TNHH Sepzone Linh trung nói riêng như sau:

Tại khoản 9 điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP có nêu cách tính đối với việc “Xác định, thu tiền thuê đất một lần cho khoảng thời gian từ ngày 1-1-2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất. Số tiền này được xác định trên cơ sở diện tích đất cho thuê lại, thời gian cho thuê lại đất còn lại tính từ ngày 1-1-2016, đơn giá thuê đất hằng năm xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm ngày 1-1-2016 và cộng thêm một khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật từng thời kỳ...” Quy định này có một số điểm bất cập so với thực tế kinh doanh của các doanh nghiệp thuê đất của nhà nước để đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng (KCX, KCN) như sau:

  1. Khi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp, dự án sẽ được hưởng ưu đãi về việc miễn tiền thuê đất (tuỳ địa bàn theo quy định của Chính phủ). Đối với một số doanh nghiệp khi chuyển hình thức thanh toán thuê đất (của nhà nước) từ trả hàng năm sang trả 1 lần cho cả thời gian thuê, vẫn còn trong thời hạn được miễn tiền thuê đất, tức là chưa đến thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất – nên không thể xảy ra việc chậm nộp tiền thuê đất. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng đất, trước khi Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn được ban hành và có hiệu lực, một số công ty kinh doanh hạ tầng KCN, KCX xin được chuyển đổi từ hình thức thanh toán hàng năm sang thanh toán 1 lần nhưng không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thâmt quyền nên không thể thực hiện nghĩa vụ. Do đó, khi Nghị định 135/2016 quy định về việc phải nộp thêm một số tiền chậm nộp khi thanh toán tiền thuê đất một lần đối với doanh nghiệp là không hợp lý, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và thiệt hại vê kinh tế đối với doanh nghiệp.
  2. Cụ thể đối với dự án KCX KCN Linh Trung 3, dự án đã được miễn tiền thuê đất đến ngày 14/8/2019. Tháng 8 năm 2008 Công ty Sepzone Linh Trung đã có kiến nghị được nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và đã được ghi nhận tại quyết định số 228/QĐ-CT ngày 21/2/2010 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh. Nhưng đến năm 2014, UBND Tỉnh Tây Ninh mới có quyết định số 2908/QQD-UBND chấp thuận cho công ty chuyển từ thuê đất trả tiền hằng năm sang một lần cho cả thời gian thuê. Trong suốt quá trình nêu trên, UBND Tỉnh Tây Ninh và các cơ quan hữu quan chưa xác định được nghĩa vụ tài chính khi thanh toán tiền thuê đất 1 lần đối với khu Linh Trung 3.

Để xin ý kiến giải quyết vấn đề này, công ty TNHH Sepzone Linh Trung đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến Cục Thuế Tây Ninh, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính. Tại văn bản số 10839/BTC-QLCS ngày 15/8/2017 của Bộ Tài Chính gửi Cục Thuế Tây Ninh về việc trả tiền thuê đất 1 lần của KCN Linh Trung 3 đã nêu “Theo báo cáo của Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh thì từ tháng 8/2008 Công ty đề nghị được chuyển tiền thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê  và đã được ghi nhận tại quyết định số 228/QĐ-CT ngày 21/01/2010 của Cục thuế Tây Ninh. Do đó đề nghị Cục thuế Tây Ninh căn cứ hồ sơ cụ thể của Cty TNHH Sepzone Linh Trung Việt nam để báo cáo

UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, xử lý thời gian phải nộp tiền chậm nộp theo thẩm quyền.” Tuy nhiên vấn đề này đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.

Nếu tại thời điểm 2008, đề nghị của Doanh nghiệp đối với việc nộp tiền thuê đất 1 lần tại KCN Linh Trung 3 được UBND tỉnh Tây Ninh giải quyết dứt điểm thì Sepzone Linh Trung đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê và không có việc chậm nộp tiền thuê đất như hiện nay. Do đó, việc chậm giải quyết kiến nghị nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Công văn: 10866/BTC-QLCS, Ngày: 07/09/2018

Nội dung trả lời:

  • Bộ tài chính:

Liên quan đến kiến nghị về thu tiền thuê đất để đầu tư khu chế xuất, khu công nghiệp (Công văn số 587/CVLT2016 ngày 23/6/2016 của Công ty TNHH Linh Trung (Việt Nam), Công văn số 2578/CT-KTT1 ngày 16/6/2017 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh) Bộ Tài chính đã có Công văn số 8069/BTC-QLCS ngày 08/3/2017, Công văn số 10839/BTC-QLCS ngày 15/8/2017 trả lời Công ty Sepzone Linh Trung và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; đồng thời theo kiến nghị tại Công văn số 523/CV.LT.2017 ngày 18/12/2017 của Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung Việt Nam, Bộ Tài chính đã có Công văn số 665/BTC-QLCS ngày 17/01/2018 chuyển Công văn của Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung Việt Nam đến ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính

Công văn số 665/BTC-QLCS ngày 17/01/2018 (Tải về)

Công văn số 15824/BTC-QLCS ngày 22/11/2018 (Tải về)

Công văn số 8069/BTC-QLCS ngày 08/3/2017 (Tải về)

Công văn số 10839/BTC-QLCS ngày 15/8/2017 (Tải về)

 

Ý kiến bạn đọc (0)