Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp quy mô nhỏ tại các khu vực, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập nghiệp và phát triển sản xuất – kinh doanh ngay tại địa phương, tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư.

Thứ năm, 16-06-2017 | 15:39:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp quy mô nhỏ tại các khu vực, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập nghiệp và phát triển sản xuất – kinh doanh ngay tại địa phương, tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Công văn: 0874/PTM-VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp quy mô nhỏ tại các khu vực, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập nghiệp và phát triển sản xuất – kinh doanh ngay tại địa phương, tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư.


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Thanh Hóa; UBND TP Hà nội

Công văn: 4976/UBND - THKH; 2378/UBND - KT, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

UBND tỉnh Thanh Hóa:

  • về việc xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp quy mô nhỏ: UBND tỉnh đã giao Sở Công thương lập Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,
  • về việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp: Ngày 08/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2016/NQ- HĐND về thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa, ừong đó có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. UBND tỉnh đã giao Sờ Công thương chủ trì, phối hợp vói sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chíĩih sách; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND Thành phố Hà nội

Các kiên nghị của doanh nghiệp đã được UBND Thành phô giao cho Sở Côn thương Hà Nội nghiên cứu trả lời chi tiết tại Văn bản số 2133/SCT-QLCN ngày 06/5/2017, cụ thể như sau:

Sau khi mở rộng địa 'giới hành chính, Thành phố Hà Nội đã giao Sở Công thương chủ trì lập quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Sở Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ và tổ chức họp Hội đồng thẩm định cấp thành phố Đến năm 2025, thành phố sể có 136 cụm công nghiệp, tổng diện tích khoảng 2.533,919 ha, trong đó: Hoàn thiện, củng cố, chuẩn hóa 66 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.635,379 ha; Tiếp tục cho tồn tại nhưng hạn chế phát triển, lâu dài thực được phê duyệt 18 các cụm công nghiệp đang tồn tại trong khu vực vành đai xanh với tổng diện tích là 324,3ha; Xây dựng mới 52 cụm công nghiệp với tông diện tích là 515,41 ha; Mở rộng 02 cụm công nghiệp đã được quy hoạch ở giai đoạn 2017 1 2020 với tổng diện tích là 58,83ha; Loại bỏ 24 cụm công nghiệp không phù hợp với quy hoạch hoặc đã chuyển đổi chức năng.Trong thòi gian tới, UBND Thành phố tiếp tục giao Sở Công thương phối họp với các Sở, ngành, ƯBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lọi và kịp thời mặt bàng sản xuất cho các nhà đầu tư.


 

Ý kiến bạn đọc (0)