Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính sách tài chính phải luôn đi trước một bước

Trả lời phỏng vấn TBTCVN, PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, chính sách tài chính phải luôn đi trước một bước và để nền tài chính quốc gia phát triển, cần phải cơ cấu lại cả 3 bộ phận đó là tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp và tài chính dân cư. Điều quan trọng là nguồn lực tập trung cho Nhà nước phải được phân bổ, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo đạt được yêu cầu của phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững nhưng đồng thời cũng phải sử dụng tiết kiệm, không được lãng phí, thất thoát.

Chính sách tài chính phải luôn đi trước một bước

Tương lai tươi sáng cho thương mại và đầu tư Việt Nam - EU

Giao dịch không dùng tiền mặt giúp nhanh về đích “Kho bạc 3 không”

Làn gió ấm áp trong quan hệ Việt – Nhật và khát vọng phát triển của Việt Nam

Sản xuất bằng được thuốc và vaccine COVID-19 trong nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật

Chính sách tài chính phải luôn đi trước một bước

16:05 27/11/2021

Trả lời phỏng vấn TBTCVN, PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, chính sách tài chính phải luôn đi trước một bước và để nền tài chính quốc gia phát triển, cần phải cơ cấu lại cả 3 bộ phận đó là tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp và tài chính dân cư. Điều quan trọng là nguồn lực tập trung cho Nhà nước phải được phân bổ, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo đạt được yêu cầu của phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững nhưng đồng thời cũng phải sử dụng tiết kiệm, không được lãng phí, thất thoát.