Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị không thanh, kiểm tra nhiều lần và truy thu thuế doanh nghiệp nhiều lần cho cùng một sự việc liên quan đến đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 do văn bản pháp luật không có hướng dẫn đầy đủ và kịp thời dẫn đến cách hiểu không thống nhất giữa người nộp thuế và thậm chí giữa các cơ quan thuế cụ thể là Kiểm toán Nhà Nước và Cơ quan thuế

Thứ tư, 31-10-2016 | 11:14:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị không thanh, kiểm tra nhiều lần và truy thu thuế doanh nghiệp nhiều lần cho cùng một sự việc liên quan đến đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 do văn bản pháp luật không có hướng dẫn đầy đủ và kịp thời dẫn đến cách hiểu không thống nhất giữa người nộp thuế và thậm chí giữa các cơ quan thuế cụ thể là Kiểm toán Nhà Nước và Cơ quan thuế

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Công văn: , Ngày: 14/10/2016

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, Công ty đang bị liên tục thanh tra thuế/ truy xét bởi các cơ quan nhà nước khác nhau (Kiểm toán Nhà nước, Tổng Cục thuế va Cục thuế TP. Hồ Chí Minh) cho cùng một vấn đề (đầu tư mở rộng từ 2009-2013) trong cùng một khoảng thời gian đã bị thanh, kiểm tra trước đây. Các cơ quan này đã đưa ra các quan điểm/cách hiểu và cách tính thuế khác nhau đối với 1 vấn đề duy nhất. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước có ý định truy thu thêm một khoản thuế bất hợp lý đối với trường hợp của chúng tôi và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại Việt Nam và khó khăn khi giải trình với các chủ đầu tư (vì không theo tiêu chuẩn và tập quán quốc tế) dẫn đến mất lòng tin của chủ đầu tư. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nói chung và làm nhà đầu tư mất niềm tin vào các chính sách đầu tư và kinh doanh của Việt Nam.

Vì vậy, Công ty kiến nghị:

(i) Thống nhất quan điểm giữa các cơ quan thuế và các cơ quan thanh kiểm tra tránh tình trạng doanh nghiệp là nạn nhân của việc thiếu đồng bộ của văn bản pháp luật và không nhất quán giữa các cơ quan chức năng.

(ii) Không tiến hành thanh tra lại (bởi bất cứ cơ quan nào) và truy thu thêm thuế TNDN cho cùng thời gian đã được thanh tra mà việc truy thu thuế đã được công ty chúng tôi hợp tác nghiêm túc chấp hành (nộp thuế truy thu trong cùng ngày có biên bản thanh tra).


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)