Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hướng dẫn quy định về đào tạo đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động

Thứ sáu, 28-06-2017 | 09:34:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hướng dẫn quy định về đào tạo đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Yêu cầu về việc đào tạo đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 44/2016 /NĐ-CP. Chính phủ nên sớm ban hành văn bản hướng dẫn hợp lý, phân loại theo mọi công việc kinh doanh và thực tế, cũng như tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp để tăng cường tính khả thi của quy định.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: 1833/ LĐTBXH - PC, Ngày: 12/05/2017

Nội dung trả lời:

Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động Thướng binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là cơ sở pháp lý để đảm bảo việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng doanh nghiệp. Các văn bản quy phạm pháp luật trên khi xây dựng đêu phải đảm bảo đúng thủ tục, trình tự của pháp luật có xin ý kiên và tiếp thu ý kiến các tập đoàn doanh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo tính khả thi. Hiện nay, Cục An toàn lao động đang hoàn thiện trình Bộ trưởng để ban hành tiếp 2 Thông tư hướng dẫn Nghị định 44 về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

Ý kiến bạn đọc (0)