Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xác định thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và giá trị pháp lý của Công văn hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ bẩy, 30-06-2017 | 08:27:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xác định thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và giá trị pháp lý của Công văn hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà (sau đây gọi tắt là Công ty Bắc Hà) đang là chủ đầu tư Dự án thủy điện Nậm Phàng B có công suất lắp máy là 4,5 MW tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô hồ chứa có dung tích toàn bộ là 208.000 m3 và dung tích hữu ích là 71.000 m3. Công ty Bắc Hà đã thực hiện thủ tục để được phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường; tuy nhiên lại được hướng dẫn thực hiện thủ tục tại Bộ Tài nguyên và Môi trường theo nội dung Công văn số 5657/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công ty Bắc Hà cho rằng các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm quyền phê duyệt Báo cáo ĐTM cho Dự án thủy điện có công suất lắp máy 4,5 MW với quy mô hồ chứa có dung tích toàn bộ hồ là 208.000 m3 và dung tích hữu ích là 71.000 m3 là chưa đúng, chưa phù hợp với tinh thần của Nghị định 18, bởi:

  • Theo quy định tại điểm 3 Phụ lục III Nghị định 18 thì “dự án xây dựng nhà máy thủy điện … có dung tích hồ chứa từ 100.000.000 m3 nước trở lên”, Báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng nghĩa với việc, dự án xây dựng nhà máy thủy điện có dung tích hồ chứa từ 100.000.000 m3 nước trở xuống, báo cáo ĐTM sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, tức là Dự án của Công ty Bắc Hà sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Báo cáo ĐTM;
  • Trong khi đó, theo quy định tại điểm 6 Phụ lục III Nghị định 18 thì “dự án khai thác nước thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, báo cáo ĐTM sẽ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước quy định, các dự án khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như vậy, nếu áp dụng điểm 6 Phụ lục III Nghị định 18, thì Dự án của Công ty Bắc Hà sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo ĐTM.

Có thể thấy, Nghị định 28 đang có quy định chưa rõ ràng để có thể xác định thẩm quyền phê duyệt Báo cáo ĐTM cho trường hợp của Dự án xây dựng nhà máy thủy điện có công suất lắp máy từ 2MW trở lên và có dung tích hồ chứa dưới 100.000.000 m3.

Với quy định thiếu rõ ràng như trên thì Công văn số 5657/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường – không phải là văn bản quy phạm pháp luật, có nội dung về việc xác định thẩm quyền phê duyệt Báo cáo ĐTM và có tính chất áp dụng chung trên thực tế như một văn bản quy phạm pháp luật, dường như là chưa phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Doanh nghiệp đề nghị, xác định tính chất pháp lý của Công văn số 5657/BTNMT-TCMT và kiến nghị sửa đổi quy định tại Nghị định 18 để giải quyết quy định mâu thuẫn trên và quy định cụ thể, chính xác cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Lào Cai

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (2)