Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Cục thuế tỉnh Bắc Giang chưa đồng bộ, còn chồng chéo làm ảnh hưởng đến thực thi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Công ty TNHH Amway Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Các Sở, ngành, đơn vị, chưa thực sự coi trọng vai trò cũng như vị trí của Hiệp hội trong nền kinh tế, việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội còn mang tính chất qua loa, phiến diện. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kịên để hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật DN Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, vận động doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Cần có sự thống nhất trong chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, sao cho thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, kịp thời. Nhất là đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khoáng sản, tài nguyên, môi trường. Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – Tp. Hải Phòng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Với sự công bằng, thống nhất và thực thi pháp luật minh bạch, sự phát triển nhanh chóng không đi kèm với những rủi ro đối với môi trường và phúc lợi của công dân. Ra những quyết định đúng đắn và công nghệ mới sẽ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề ngày càng tăng của môi trường và tránh nhiều vấn đề môi trường Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại VN

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Về một số khái niệm trong Quy định chưa cụ thể, rõ ràng Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Về môi trường Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – Tp. Hải Phòng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Do vướng Luật Đất đai năm 2013, doanh nghiệp cần đất nuôi tôm thì không mua được, hàng ngàn hecta đất ở Sóc Trăng đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng (vì chờ cơ chế chính sách chậm sửa đổi) bị bỏ hoang, mua không được, thuê không được, không khai thác được. Đất nuôi tôm đang thế chấp bỏ hoang gần chục năm nay gây lãng phí rất lớn. Năm 2012 đất được cấp nuôi tôm hết thời hạn không chuyển được thời hạn mới vì đang thế chấp bị nợ xấu, bán nợ chờ tòa thụ lý. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày