Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quyền kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Thứ hai, 13-11-2017 | 18:48:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Trường hợp nếu nhà thầu, kể cả nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT) nhưng không nộp hồ sơ dự thầu thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu (bao gồm nội dung HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số vướng mắc khi tham gia làm tư vấn đấu thầu một số gói thầu xây lắp như sau:

Tại Mẫu số 02 phần Giấy ủy quyền của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết mẫu HSMT xây lắp hướng dẫn: “Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị”.

Theo Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định: “Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị… Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có)”.

Căn cứ vào các quy định trên, Công ty hỏi, trường hợp nhà thầu gửi công văn làm rõ HSMT (do Phó giám đốc ký không có giấy ủy quyền) thì công văn đó có hợp lệ không? Công ty có phải phúc đáp lại công văn trên không?

Cũng theo Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị - 1. Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu”. Vậy, trường hợp nhà thầu đã gửi công văn làm rõ HSMT nhưng đến thời điểm đóng thầu nhà thầu không nộp hồ sơ dự thầu và sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu đó tiếp tục gửi công văn kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu thì công văn đó có hợp lệ không? Công ty có phải phúc đáp lại công văn trên không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc làm rõ HSMT được thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp bên mời thầu nhận được văn bản đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu, bên mời thầu phải xem xét, trả lời các nội dung đề nghị làm rõ HMST của nhà thầu theo quy định nêu trên.

Trường hợp nghi ngờ về thẩm quyền ký văn bản làm rõ HSMT, bên mời thầu có thể xác minh làm rõ với nhà thầu về thẩm quyền của người ký.

Về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 Luật Đấu thầu, nếu nhà thầu (kể cả nhà thầu mua HSMT nhưng không nộp hồ sơ dự thầu) thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu (bao gồm nội dung HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu. Các điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị của nhà thầu được quy định tại Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó đối với trường hợp của Quý Công ty, khi kiến nghị của nhà thầu đáp ứng quy định tại Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì chủ đầu tư, người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý, trả lời đơn kiến nghị của nhà thầu.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)