Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 300 tỷ USD

Thứ hai, 31-08-2015 | 14:25:00 PM GMT+7 Bản in
Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 300 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 11% - 12%/năm trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020; phấn đấu cân bằng thương mại ổn định vào năm 2020 và đạt thặng dư thương mại bền vững từ năm tiếp theo.

Ảnh minh họa

Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.