Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Chi soạn thảo Thông tư từ 2,7-3,2 triệu đồng/dự thảo

10:28 20/02/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thuê chuyên gia thẩm định mất phí 1 triệu đồng/báo cáo

09:04 16/02/2017

(TBTCO) - Mức chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập là 1 triệu đồng /báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn. Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 5 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

09:03 16/02/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Quy định mới về cấp Giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử

09:01 16/02/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/2/2017, việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san được thực hiện theo quy định tại Thông tư 48/2016/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành.

Đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

10:15 15/02/2017

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bổ sung một số trường hợp được miễn giảm tiền thuê đất

08:41 10/02/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Mức giá tối đa đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

13:42 09/02/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 280/2016/TT-BTC quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Ngân sách hỗ trợ tối đa 50% kinh phí chuyển giao công nghệ cho nông thôn, miền núi

13:41 09/02/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 348 /2016/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.

Hỗ trợ 200.000 đồng/ha/năm với diện tích rừng tự nhiên tạm dừng khai thác

09:30 09/02/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 330/2016/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định mới về lệ phí cấp căn cước công dân

09:28 09/02/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo

10:20 08/02/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/02/2017, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 49/2016/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển hợp tác xã

10:19 08/02/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã (HTX) theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020.