Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Dự kiến danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý gồm 133 vị trí

10:23 10/06/2022

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

10:36 09/06/2022

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị

10:34 09/06/2022

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

14:11 07/06/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.

Đề xuất tính hao mòn, khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

14:01 07/06/2022

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Luật Dầu khí (sửa đổi) giải quyết 6 nhóm chính sách lớn về dầu khí

15:13 04/06/2022

Sáng 3/6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành thời gian nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện góp phần xây dựng hạ tầng số, kinh tế số

15:03 04/06/2022

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 3.6, Quốc hội nghe nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Bổ sung dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải định khung giá

10:29 03/06/2022

Bộ GTVT ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

10:36 02/06/2022

Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất; từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022.

Điều kiện thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp

10:07 01/06/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Đề xuất quy định về cấp, quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

10:59 31/05/2022

Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

10:12 30/05/2022

Tại dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.