Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quyền lợi và Nghĩa vụ của Hội viên

Thứ hai, 06-06-2011 | 16:14:00 PM GMT+7 Bản in

Trích Chương III HỘI VIÊN - Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 11/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 7. Điều kiện và cơ cấu hội viên

1. Hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bao gồm các tổ chức và các cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều này, tán thành Điều lệ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tự nguyện tham gia và được Ban Thường trực hoặc Ban Chấp hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quyết định kết nạp hoặc mời.

2. Hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bao gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

a) Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp (hiệp hội ngành nghề có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiệp hội, hội doanh nghiệp khác), tổ chức kinh tế, tổ chức nghề nghiệp phục vụ kinh doanh có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam theo quy định của pháp luật;

b) Hội viên liên kết là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp, hội, tổ chức nghề nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam nhưng không có điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện làm hội viên chính thức theo quy định của pháp luật.

c) Hội viên danh dự là những cá nhân, tổ chức Việt Nam có đóng góp đặc biệt vào việc thực hiện nhiệm vụ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Điều 8. Thủ tục kết nạp hội viên

Ban Thường trực xét và quyết định kết nạp hội viên chính thức và hội viên liên kết.

Theo đề nghị của Ban Thường trực, Ban Chấp hành quyết định về việc mời hội viên danh dự của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam .

Trường hợp bị từ chối, tổ chức, cá nhân liên quan có thể khiếu nại lên Ban Chấp hành hoặc Đại hội. Quyết định của Ban Chấp hành hoặc Đại hội là quyết định cuối cùng.

 Điều 9. Thời điểm trở thành hội viên

Các tổ chức, cá nhân được gọi là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ thời điểm được VCCI kết nạp (đối với các hội viên chính thức và hội viên liên kết) hoặc kể từ thời điểm tổ chức, cá nhân đó chấp nhận quyết định mời tham gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đối với hội viên danh dự).

Điều 10. Chấm dứt tư cách hội viên

1. Tư cách hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chấm dứt nếu hội viên đó:

a) Bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động;

b) Giải thể hoặc phá sản;

c) Chết hoặc kết án hình sự;

d) Không đáp ứng đủ các điều kiện của hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy định Điều 7 Điều lệ này;

đ) Tự nguyện thôi làm hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2. Hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị tước tư cách hội viên theo quyết định của Ban Thường trực trong một trong những trường hợp sau:

a) Không thực hiện đúng các quy định, nghị quyết của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

b) Hoạt động trái với mục đích của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Tổ chức cá nhân bị tước tư cách hội viên theo khoản 2 Điều này có quyền khiếu nại lên Ban Chấp hành hoặc Đại hội. Quyết định của Ban Chấp hành hoặc Đại hội là quyết định cuối cùng.

Trường hợp hội viên tự nguyện thôi làm hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo điểm đ khoản 1 Điều này thì phải gửi văn bản thông báo chính thức cho Ban Thường trực về việc này.

Trong trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, tư cách hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chấm dứt tự động.

Điều 11. Các vấn đề khác liên quan tới tư cách hội viên

1. Các hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thể chuyển đổi tư cách hội viên nếu đáp ứng đủ các điều kiện của hình thức hội viên muốn chuyển đổi.

Hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có nhu cầu chuyển đổi tư ccahs hội viên phải gửi đề nghị bằng văn bản đến Ban Thường trực. Ban Thường trực quyết định việc công nhận tư cách hội viên mới đối với các trường hợp chuyển đổi sang hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết. Ban Thường trực để nghị để Ban Chấp hành quyết định việc chuyển đổi sang hội viên danh dự.

2. Tổ chức mới được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên, sắp xếp lại tổ chức là hội viên thì tổ chức mới đương nhiên là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Điều lệ này sau khi thông báo bằng văn bản cho Ban Thường trực về việc này.

3. Hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp đương nhiên là hội viên liên kết của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 7 Điều lệ này, không có phản đối và điều lệ của hiệp hội doanh nghiệp liên quan không có quy định khác.

Điều 12. Quyền của hội viên

1. Hội viên chính thức có quyền sau:

a) Tham dự hội nghị hội viên ở các khu vực;

b) Tham dự Đại hội nếu được hội nghị hội viên hiệp thương cử

c) Biểu quyết hoặc bỏ phiếu ở Đại hội

d) Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành;

đ) Đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực về hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh;

e) Yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại;

g) Được hưởng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh, đào tạo và các dịch vụ, hỗ trợ khác mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cung cấp với điều kiện ưu tiên, ưu đãi hoặc miễn phí;

h) Được khen thưởng theo quy định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

i) Thôi là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

2. Hội viên liên kết và hội viên danh dự có tất cả các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, trừ các điểm c và d

Điều 13. Nghĩa vụ của hội viên

1. Hội viên chính thức và hội viên liên kết có những nghĩa vụ sau.

a) Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của Ban Chấp hành;

b) Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành;

c) Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành triệu tập hoặc mời;

d) Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

đ)Bảo vệ uy tín của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, không nhân danh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong các hoạt động, giao dịch trừ khi được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ủy quyền bằng văn bản;

e)Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2. Hội viên liên kết theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này và hội viên danh dự có tất cả các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này trừ điểm a.

………

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (26)