Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hỗ trợ trồng rừng tới 10 triệu đồng/ha

16:48 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Đề xuất về trách nhiệm bồi thường của người quản lý DNNN

16:47 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hướng dẫn kế toán nợ công

16:46 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công, bao gồm kế toán vay nợ và trả nợ vay nước ngoài, các khoản cho vay từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài; kế toán vay và nợ vay trong nước; thống kê các khoản bảo lãnh của Chính phủ trong hoạt động vay nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Danh mục chất ma túy và tiền chất

10:33 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 8 tỉnh

10:32 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của 8 tỉnh: Yên Bái; An Giang; Bình Dương; Lai Châu; Kon Tum; Cao Bằng; Lào Cai; Sơn La.

Yêu cầu chung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

10:30 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

10:27 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hàng tạm nhập, tái xuất phải chịu sự giám sát cho tới khi tái xuất ra khỏi Việt Nam

10:26 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, trong đó quy định cụ thể về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ

10:25 22/05/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Đề xuất đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

16:38 19/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

16:37 19/05/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Đề xuất 88 công việc cấm sử dụng người chưa thành niên

16:36 19/05/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.