Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 106/2016/QH13 có liên quan đến mặt hàng cao su thiên nhiên sơ chế. Cụ thể, kiến nghị cao su thiên nhiên được hưởng các chính sách của nông sản sơ chế: không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Xem xét, chấp thuận cho áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thanh lý vườn cây cao su cũng như những nông sản khác theo mục a, khoản 1, Điều 6 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư này quy định như sau: “Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su)… Đề nghị sửa đổi Thông tư này theo hướng loại bỏ cụm từ “trừ thanh lý vườn cây cao su”. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Bãi bỏ phí, lệ phí trong lĩnh vực khoáng sản Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ Giao thông Vận tải

6117/BTC-CST; 4926/BGTVT - VP

11/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị nới thời điểm áp dụng mức thuế mới thuê Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu theo Nghị Định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 và Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính. Đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô (thành phố Hà Nội)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị được xóa nợ thuế còn lại của 02 lô gạch lát nền bột đá ép Trung Quốc nhập về qua Chi Cục Hải quan cửa khẩu khu vực I cảng Đà Nẵng từ tháng 04/2000 cách đây đã 18 năm Công ty TNHH Vĩnh Thắng Hải Phòng

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – ưu đãi thuế Eurocham (Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Luật Thuế giá trị gia tăng thuế - Thuế suất thuế GTGT cho dịch vụ xuất khẩu Eurocham (Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Một số phí bản quyền, thuế và mức thuế trong lĩnh vực khoáng sản cao so với thế giới Nhóm công tác khoáng sản ( VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Về danh sách sản phẩm sản xuất trong nước làm cơ sở áp mức thuế nhập khẩu Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy (VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày