Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cơ quan nào hỗ trợ người trồng lúa khai hoang, cải tạo đất?

Thứ tư, 07-02-2024 | 11:15:00 AM GMT+7 Bản in
Theo phản ánh của bà Vũ Thị Phương Thảo (Điện Biên), thời gian qua, tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP đã khuyến khích người dân mở rộng, cải tạo diện tích trồng lúa nước góp phần bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, khi thực hiện hỗ trợ cho người dân theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, bà Thảo gặp khó khăn là chưa có quy trình, hồ sơ thủ tục nghiệm thu diện tích khai hoang, cải tạo để có cơ sở thanh toán hỗ trợ cho người dân.

Sau khi nghiên cứu Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác, bà Thảo chưa thấy có nội dung quy định về hướng dẫn nghiệm thu và cũng không có quy định giao nhiệm vụ hướng dẫn nghiệm thu cho UBND tỉnh hay cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Để có cơ sở triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa khai hoang, cải tạo đất theo Nghị định số 35/2018/NĐ-CP, bà Thảo đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hướng dẫn nội dung nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: "1. Thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng đất trồng lúa của địa phương theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan".

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 6/1/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa quy định "UBND các cấp tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương sẽ quyết định thực hiện các công việc được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 sử dụng kinh phí hỗ trợ".

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bà Vũ Thị Phương Thảo liên hệ với UBND tỉnh Điện Biên để được giải đáp cụ thể vấn đề kiến nghị trên. UBND tỉnh Điện Biên xem xét, giải đáp những nội dung thắc mắc của bà Vũ Thị Phương Thảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ghi nhận ý kiến phản ánh của bà Vũ Thị Phương Thảo, sẽ nghiên cứu và kiến nghị với Chính phủ làm rõ, cụ thể các nội dung kiến nghị trên khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trong thời gian tới.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-quan-nao-ho-tro-nguoi-trong-lua-khai-hoang-cai-tao-dat-10224020508352169.htm

Ý kiến bạn đọc (0)