Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu các dự án ở nước ngoài

Thứ sáu, 30-06-2017 | 09:12:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu các dự án ở nước ngoài

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Công ty Sông Đà

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

 • Chính phủ có chính sách thuế đặc thù hỗ trợ cho Nhà thầu để đảm bảo tăng tính cạnh tranh về giá trong lúc bỏ thầu.
 • Xây dựng cơ chế để Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước (hoặc có vốn nhà nước trên 50%) được bảo lãnh cho công ty con khi đấu thầu quốc tế.
 • Nhiều gói thầu yêu cầu vốn lớn, yêu cầu cao về điều kiện bảo lãnh, trong khi các Doanh nghiệp trong nước khó đáp ứng nên rất cần sự hỗ trợ, bảo lãnh từ Chính phủ.

Việc giới thiệu năng lực, hình ảnh các nhà thầu trong nước ra quốc tế thông qua các hoạt động ngoại giao nên được tăng cường hơn nữa!


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chinh; Bộ Xây dựng; Bộ Ngoại giao

Công văn: 2784/BNG - THKT; 10274/BTC - CST; 1862/BXD - PC, Ngày: 27/07/2017

Nội dung trả lời:

 • Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có liên quan sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan để vận động nước sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức tăng cường việc giới thiệu năng lực, hình ảnh các nhà thầu Việt Nam với bạn bè quôc tế qua các các ấn phẩm, trang thông tin điện tử, cũng như lồng ghép trong các hoạt động kinh tế đối ngoại do Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam chủ động cung cấp và cập nhật thông tin gửi cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ờ nước ngoài được biết kịp thời.
 • Bộ tài chính:
  1. về chính sách hỗ trọ’ doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu các dự án ở nước ngoài

  về kiến nghị “Chỉnh phủ có chính sách thuế đặc thù hỗ trợ cho nhà thầu để đảm bảo tăng tính cạnh tranh về giá trong lúc bỏ thâu ”

  Khi doanh nghiệp thực hiện đẩu thầu dự án ở nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ thuê theo quy định tại nước thực hiện đâu thâu dự án. Ngoài ra, pháp luật hiện hành về thuế tại Việt Nam đã có những quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại nước ngoài như sau:

  • về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  Để giảm chi phí đấu thầu các dự án đầu tư ở nước ngoài, chính sách thuế GTGT hiện hành đã quy định thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài, cụ thể:

  Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngàỵ 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định: "Thuế suất 0% áp dụng đổi với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công frình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dan tại khoản 3 Điều này”.

  Theo đó, toàn bộ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch Vụ, hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

  • về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

  Tại Điều 1 Thông tư sổ 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tải chính hướng dẫn về thuế TNĐN quy định:

  "- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý định của Luật thuế TNDN hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế TNDN để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%), không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật thuế TNDN hiện hành.

  • Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế TNDN (hoặc một loại thuế cỏ bản chất tương tự như thuế TNDN) ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ sổ thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cỗ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá sổ thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam. số thuế TNDN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đổi với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam.

  Như vậy, doanh nghiệp-Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngòài, thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả số thuế TNDN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhnận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư) nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam.

  Do đó, đề nghị Tổng công ty Sông Đà thực hiện theo quy định hiện hành nêu trên.

  • về kiến nghị “Xây dựng cơ chế để Công ty mẹ là doanh nghỉêp nhà nước (hoặc có vốn nhà nước trên 50%) được bảo lãnh cho công ty con khi đẩu thầu quốc tế”

  Việc xem xét cơ chế này được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Luật quản lý- sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh -tại doanh' nghiệp.

  • về kiến nghị “Nhiều gói thầu yêu cầu vốn lớn, yêu cầu cao về điều kiện bảo lãnh, trong khi các doanh nghiệp trong nước khó đáp ứng nên rất cần sự hỗ trợ, bảo lãnh từ Chính phủ”

  Theo quy định cùa pháp luật hiện hành, Chính phủ không cấp bảo lânh vốn, bào lãnh dự thầu cho doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu. Doanh nghiệp thực hiện thu xếp bảo lãnh từ các ngân hàng thương mại theo quy định.

  Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp bảo hiểm có cung cấp các sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh để thực hiện bảo lãnh vốn, bảo lãnh đấu thầu.

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 73/2016/NĐ-CPngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm quy định: “Bảo hiểm, bảo lãnh ỉà hoạt động kỉnh doanh bảo hiểm theo đó doanh nghiệp bảo hiểm, chỉ nhảnh nước ngoài chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đỏng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiêm, chi nhảnh nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nêu khi đên thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Các bên có thể thỏa thuận về việc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chỉ thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình”.

  Do đó, đề nghị Tổng công ty Sông Đà Việt Nam căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật đấu thầu dự án ở nước ngoài liên quan để thực hiện bảo lấnh vốn, bảo lãnh đấu thầu.

 • Bộ xây dựng

Kiến nghị này được giao Bộ Tài chính chủ trì trả lời, Bộ Xây dựng phối hợp. Tuy nhiên, kién nghị này liên quan đến nội dung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu các dự án ở nước ngoài (về thuế, về quảng bá hình ảnh...) nên thuộc ừách nhiệm giải quyết của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ý kiến bạn đọc (0)