Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền về hồ sơ thuê mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, nhằm giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nội dung trên cho các doanh nghiệp

Chủ nhật, 15-12-2016 | 10:47:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền về hồ sơ thuê mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, nhằm giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nội dung trên cho các doanh nghiệp

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Tuyên Quang

Công văn: , Ngày: 14/12/2016

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai hiện hành chưa có quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục và hồ sơ thuê mặt nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp không thể thuê mặt nước được.

Qua nghiên cứu các văn bản pháp luật về đất đai hiện hành cho thấy: Theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó tại Điều 1, khoản 6. Nhà nước cho thuê mặt nước, tại Điều 7. Khung giá thuê mặt nước có quy định cụ thể về khung giá thuê mặt nước. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật về đất đai chưa có hướng dẫn trình tự thủ tục, thẩm quyền về hồ sơ thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Tuyên Quang trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như kính gửi có thẩm quyền xem xét ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền về hồ sơ thuê mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, nhằm giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nội dung trên cho các doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các doanh nghiệp trong cả nước nói chung.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên Môi trường

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)