Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Đài tiếng nói VN thanh toán công nợ tồn đọng cho công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta

Thứ tư, 12-11-2020 | 09:41:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Đài tiếng nói VN thanh toán công nợ tồn đọng cho công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta

Công văn: 2057/PTM - KHTT, Ngày: 05/11/2020

Nội dung kiến nghị:

Số công nợ bị tồn đọng kéo dài từ 2013 đến nay cả gốc và lãi chậm thanh toán là 61.540.497.267 VND


Đơn vị phản hồi: VPCP, Đài tiếng nói VN

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)