Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị lãnh đạo các địa phương cần coi trọng và tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt cho các Hiệp hội doanh nghiệp được tham gia phản biện cơ chế chính sách mới sẽ ban hành ở địa phương có liên quan đến doanh nghiệp và giám sát, đôn đốc các ngành chức năng thực hiện các đề xuất kiến nghị hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp xong trước thời hạn quy định của pháp luật; đồng thời được phản ánh trực tiếp tại hội nghị giao ban hàng tháng của UBND tỉnh.

Thứ tư, 28-06-2017 | 16:35:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị lãnh đạo các địa phương cần coi trọng và tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt cho các Hiệp hội doanh nghiệp được tham gia phản biện cơ chế chính sách mới sẽ ban hành ở địa phương có liên quan đến doanh nghiệp và giám sát, đôn đốc các ngành chức năng thực hiện các đề xuất kiến nghị hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp xong trước thời hạn quy định của pháp luật; đồng thời được phản ánh trực tiếp tại hội nghị giao ban hàng tháng của UBND tỉnh.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VCCI Hải Phòng

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị lãnh đạo các địa phương cần coi trọng và tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt cho các Hiệp hội doanh nghiệp được tham gia phản biện cơ chế chính sách mới sẽ ban hành ở địa phương có liên quan đến doanh nghiệp và giám sát, đôn đốc các ngành chức năng thực hiện các đề xuất kiến nghị hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp xong trước thời hạn quy định của pháp luật; đồng thời được phản ánh trực tiếp tại hội nghị giao ban hàng tháng của UBND tỉnh.


Đơn vị phản hồi: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái; UBND Thành phố Hà nội

Công văn: 880/UBND - TH; 2378/UBND - KH&ĐT, Ngày: 08/05/2017

Nội dung trả lời:

UBND tỉnh Yên Bái:

  • về việc các Hiệp hội doanh nghiệp được tham gia phản biện xây dựng cơ chế chính sách mới sẽ ban hành ở địa phương có liên quan đến doanh nghiệp:

Đối với việc nghiến cứu, xây dựng các cơ chế chinh sách tinh luôn bám sát các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn để đảm bảo chính sách được xây dựng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thực tế của địa phương trong mỗi giai đoạn. Đe đảm bảo tính công khai, bình đẳng về*'thành phân thám gia trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tình đồng ý để Hiệp hội doanh nghiệp tham gia trong quá trình lấy ý kiến đóng góp, phản biện vào dự thảo các chính sách thuộc lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp.

  • về những kiến nghị đề xuất hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp đến các Hiệp hội doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại các cuộc găp mặt hàng tháng giữa cộng đồng doanh nghiệp với Lãnh đạo tỉnh. I

Thông qua chương trình "Cà phê doanh nhân" định kỳ tổ chức hàng tháng, Uy ban nhân dân tỉnh sẽ lắng nghe, tiếp thu, xử lý những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại hội nghị. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban nganh, địa phương tiểp tục nghiên cứu, xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng măc, đê xuât của doanh nghiệp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh. Nhất trí với đê xuât đê các Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong việc đôn đốc thực hiện quá trình giải quyết, tháo gỡ những kiến nghị cho doanh nghiệp đúng thòi gian quy định của pháp luật.

- Đối với việc Hiệp hội doanh nghiệp tham dự các hội nghị giao ban hàng tháng của ủy ban nhân dân tỉnh.

ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý đề xuất để Hiệp hội doaríh nghiệp tỉnh tham dự hội nghị sơ kết hàng quý và có trách nhiệm tiếp thu, phản ánh trực tiếp những đề xuất, kiến nghị về quyền lợi của cộng đồng dọanh nghiệp trong tỉnh cũng như công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt, có định hướng chỉ đạo, điều hành.

UBND Thành phố Hà nội:

Các Hiệp hội Doanh nghiệp là tố chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế-xã hội, mục đích nhằm tập hợp, đoàn két, họp tác, liên kết, hỗ ữợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi họp pháp của Hội viên, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội và của đất nước. Hiệp hội là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý của Nhà nước.
Thành phố Hà Nội luôn luôn coi trọng, khuyên khích và tạo diều kiện cho các Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động, phát triển và tham gia đóng góp, phản biện cơ chế chính sách của thành phố liên quan đến doanh nghiệp. Tất cả các cuộc họp về đề xuất và ban hành chính sách mói, chính quyền Thành phố đều mời các Hiệp hội tham gia, đồng thòi Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý xây dựng và phản biện, hoàn thiện cơ chế chính sách của Hà Nội, để các chính sách của Thành phố ban hành thực sự phù họp, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là các hiệp hội lớn như: Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Hội nữ doanh nhân Hà Nội....

Ý kiến bạn đọc (0)