Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ cao hơn đối với ngành du lịch: - Giảm 50% mức thuế TNDN năm 2020 - Áp dụng mức thuế GTGT 0% trong năm 2020. - Miễn tiền thuê đất năm 2020. - Miễn thuế TNCN cho người lao động năm 2020. - Thay đổi cách hạch toán phí dịch vụ (service charge) vào doanh thu vì bản chất của loại phí này là thu cảu khách hàng và để trả cho nhân viên. - Miễn thuế khoán GTGT trong Quý I, II, III/2020, giảm 50% mức thuế khoán quý IV/2020 và quý I/2021. - Miễn thuế nhà thầu năm 2020 và 2021.

Chủ nhật, 01-06-2020 | 15:10:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ cao hơn đối với ngành du lịch: - Giảm 50% mức thuế TNDN năm 2020 - Áp dụng mức thuế GTGT 0% trong năm 2020. - Miễn tiền thuê đất năm 2020. - Miễn thuế TNCN cho người lao động năm 2020. - Thay đổi cách hạch toán phí dịch vụ (service charge) vào doanh thu vì bản chất của loại phí này là thu cảu khách hàng và để trả cho nhân viên. - Miễn thuế khoán GTGT trong Quý I, II, III/2020, giảm 50% mức thuế khoán quý IV/2020 và quý I/2021. - Miễn thuế nhà thầu năm 2020 và 2021.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam; Tập đoàn BRG

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP chỉ mới đề cập đến giãn thuế, tiền thuê đất chứ chưa có chính sách giảm vì trong các tháng từ tháng 2 đến tháng 6/2020, ngành du lịch bị ảnh hưởng trực tiếp, chính sách như vậy chưa thực sự có tác dụng tháo gỡ khó khăn cho DN


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 7802/BTC - CST; 8648/BTC - QLCS; 10730/BTC-TCT, Ngày: 26/06/2020

Nội dung trả lời:

 • Thời gian qua, Bộ tài chính đã theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế (tại các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) cũng như khuyến nghị của các tổ chức quốc tế (WB, IMF,...), khả năng của ngân sách để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ - CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp) và tiền thuế đất cho hầu hết các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.
 • Thưc hiên nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bô Tài chính đã phối họp với các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiêu chính sách nhăm giảm bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19; cụ thể: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.
 • Mặt khác, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/2020/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19 với hàng loạt các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký Ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020, gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3/2020...
 • Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

 • Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 126/TTr-BTC ngày 10/7/2020 về dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch CovicH9 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; theo đó giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

  Hiện nay và trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục đánh giá, rà soát và báo cáo Chính phủ, Thử tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Nghị định số 70/2020/NĐ- CP... trong đó có nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất,... trên cơ sở cân đối thu ngân sách nhà nước, tình hình khó khăn của người sử dụng đất; đảm bảo ưu đãi đúng đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, không cào bằng; nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19.

 • - Về giảm thuế TNDN: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

  - Về áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%: Theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu. Như vậy, dịch vụ du lịch không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 0% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng.

  - Về giảm thuế thu nhập cá nhân: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế và người phụ thuộc để giảm nghĩa vụ thuế cho cá nhân. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 đã điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cụ thể: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Nghị quyết về nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của hơn 1 (một) triệu cá nhân nộp thuế tại bậc 1 và góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế.

  - Về hạch toán phí dịch vụ vào doanh thu: Đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  - Về giảm tiền thuê đất: Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Theo đó, thực hiện giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

  - Về miễn, giảm thuế giá trị gia tăng khoán

  Quy định về miễn thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải được quy định tại các Luật thuế. Luật thuế giá trị gia tăng không có quy định về trường hợp miễn thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán.

  Về việc điều chỉnh giảm mức thuế khoán: Tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định: “a) Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh là mức doanh thu khoán được ổn định trong 01 năm. Trường hợp qua số liệu điều tra xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu tính thuế thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu khoán, cơ quan thuế xác định lại mức doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế.” Đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

  - Về miễn thuế đối với nhà thầu: Quy định về miễn thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải được quy định tại các Luật thuế. Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp không có quy định về miễn thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Theo đó, đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

Ý kiến bạn đọc (0)