Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sản xuất không phát sinh khói bụi có cần giấy phép môi trường?

Thứ năm, 15-02-2024 | 15:35:00 PM GMT+7 Bản in
Hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thanh Tâm (Thái Bình) đăng ký sản xuất thạch rau câu với công suất 100 tấn/năm. Khi sản xuất cơ sở không phát sinh khói bụi, chỉ có nước thải với mức 300 kg/ngày, được xử lý qua bể bioga. Bà Tâm hỏi, cơ sở của bà có phải xin giấy phép môi trường không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đối tượng phải có giấy phép môi trường được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

"1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này".

Để xác định được dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, II và III nêu trên, chủ đầu tư căn cứ vào danh mục dự án đầu tư quy định tại Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trường hợp dự án, cơ sở không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, bà căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường để đăng ký môi trường với UBND cấp xã nơi thực hiện dự án, cơ sở hoặc được miễn đăng ký môi trường theo quy định. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên để xác định đúng thủ tục môi trường cần làm.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/san-xuat-khong-phat-sinh-khoi-bui-co-can-giay-phep-moi-truong-102240206121224251.htm

Ý kiến bạn đọc (0)