Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sau khi có kết quả trúng thầu, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo và kí hợp đồng với các nội dung như quy định của hồ sơ mời thầu. Giá trúng thầu cũng được xét như quy định đã ghi rõ trong hồ sơ mời thầu, khi hai bên đã thống nhất kí kết hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật thì bắt buộc các bên phải thực hiện, bên nào vi phạm bên đó phải chịu trách nhiệm theo luật định. Đề nghị phải có hợp đồng mẫu để thống nhất thực hiện trong toàn ngành tránh tình trạng thiếu minh bạch, không rõ ràng, mất bình đẳng như hiện nay.

Thứ sáu, 24-11-2017 | 13:42:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Sau khi có kết quả trúng thầu, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo và kí hợp đồng với các nội dung như quy định của hồ sơ mời thầu. Giá trúng thầu cũng được xét như quy định đã ghi rõ trong hồ sơ mời thầu, khi hai bên đã thống nhất kí kết hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật thì bắt buộc các bên phải thực hiện, bên nào vi phạm bên đó phải chịu trách nhiệm theo luật định. Đề nghị phải có hợp đồng mẫu để thống nhất thực hiện trong toàn ngành tránh tình trạng thiếu minh bạch, không rõ ràng, mất bình đẳng như hiện nay.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Việc phê duyệt kết quả đấu thầu: ở một số tỉnh (Phú yên, Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh,…) sau khi có kết quả trúng thầu thì chủ đầu tư (SYT) lại có công văn đề nghị chào lại giá hoặc đề nghị giảm giá bằng các địa phương lân cận ( khi có chênh lệch về giá)  mặc dù nhà thầu đáp ứng đầy đủ tiêu chí trong hồ sơ mời thầu: Tiêu chí về kỹ thuật, tài chính…. Việc quyết định giá tại mỗi địa phương phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tính chất, quy mô trúng thầu của từng mặt hàng cũng như chiến lược kinh doanh và tính cạnh tranh của doanh nghiệp tại từng thời điểm. Việc áp giá của địa phương này qua địa phương khác là không hợp lý. Điều này gây khó khăn, làm chậm thời gian ký kết hợp đồng, cung ứng cho nhà thầu và các đơn vị khám chữa bệnh.


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: 365/BHXH-DVT, Ngày: 31/01/2018

Nội dung trả lời:

BHXH Việt Nam luôn tôn trọng kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư và hợp đồng cung ứng thuốc giữa nhà thầu trúng thầũ và cơ sở y tế. Tuy nhiến nội dung Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nêu liên quan đến hồ sơ mời thầu đã được nhà thầu cam kết trong hồ sơ dự thầu (Ví dụ: tại Sờ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh). Vì vậy, nhà thầu có ừách nhiệm thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu. BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở y tế và xây dựng hướng dẫn bổ sung trong Thông tư sửa đổi, bố sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT.

Ý kiến bạn đọc (0)