Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sửa đổi chính sách về đất đai cho phép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp (trong trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm) và doanh nghiệp thứ cấp được phép thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn; Tạo cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ sáu, 06-06-2017 | 14:51:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Sửa đổi chính sách về đất đai cho phép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp (trong trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm) và doanh nghiệp thứ cấp được phép thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn; Tạo cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Công văn: 0874/PTM-VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Sửa đổi chính sách về đất đai cho phép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp (trong trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm) và doanh nghiệp thứ cấp được phép thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn; Tạo cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 6117/BTC-CST, Ngày: 11/05/2017

Nội dung trả lời:

Tại Điều 149, Điều 174, Điều 175, Điều 210 Luật Đất đai năm 2013 quy định doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (và doanh nghiệp thứ cấp thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng): (i) Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (bao gồm cả trường hợp được miễn tiền thuê đất trong một số năm theo quy định của pháp luật) thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; (ii) Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được chuyển nhượng, thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất. Như vậy quy định của Luật Đất đai về quyền phải tương ứng với nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước. Đồng thời, pháp luật về đất đai không quy định về thời hạn thanh toán tiền thuê đất trong trường hợp doanh nghiệp thứ cấp thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; việc thanh toán tiền thuê đất giữa 02 doanh nghiệp này thực hiện theo Hợp đồng ký kết theo quy định tại pháp luật về dân sự.   

Ý kiến bạn đọc (0)