Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thành viên liên danh đứng tên dự thầu có hợp lệ?

Thứ ba, 01-11-2016 | 14:01:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh thì đơn dự thầu phải do nhà thầu liên danh đứng tên.

Bà Lưu Thảo Trang (Hà Nội) đề nghị được hướng dẫn trường hợp đấu thầu như sau:

Bên mời thầu mở 1 gói thầu trong đó nhà thầu tham dự ký biên bản mở thầu và có đơn dự thầu với tư cách là nhà thầu độc lập. Đại diện nhà thầu ký xác nhận vào biên bản mở thầu, tên nhà thầu tham dự là nhà thầu độc lập.

Khi đánh giá, tổ chuyên gia phát hiện có thỏa thuận liên danh, trong đó có ủy quyền ký đơn dự thầu và các hồ sơ liên quan đến năng lực, kinh nghiệm đều dưới tư cách liên danh. Vậy, trường hợp trên có được làm rõ về tư cách tham dự thầu hay phải loại?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 35, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Đối với trường hợp của bà Trang, nếu nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh thì đơn dự thầu phải do nhà thầu liên danh đứng tên tham dự thầu.

Theo đó, việc đơn dự thầu của nhà thầu liên danh chỉ do một thành viên liên danh đứng tên tham dự thầu là không phù hợp do tên của nhà thầu không phù hợp với thoả thuận liên danh, không bảo đảm được trách nhiệm của nhà thầu liên danh đối với những cam kết nêu trong đơn dự thầu.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập thì việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đó kê khai trong hồ sơ dự thầu.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)