Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thực hiện ngay việc tạm hoãn nộp các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của người lao động, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn… trong khi chờ chính sách cụ thể. Các chính sách này cần được áp dụng với hệ thống các ngân hàng thương mại vì các ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 09:06:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thực hiện ngay việc tạm hoãn nộp các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của người lao động, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn… trong khi chờ chính sách cụ thể. Các chính sách này cần được áp dụng với hệ thống các ngân hàng thương mại vì các ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Nhiều HHDN, DN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Vì quá trình hướng dẫn thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị của Thủ tướng của các bộ ngành còn chậm, doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động, phá sản trước khi cơ chế, chính sách được áp dụng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Công văn: 10730/BTC-TCT, Ngày: 07/09/2020

Nội dung trả lời:

- Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Tại Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tại Nghị định đã quy định cụ thể, rõ ràng về đối tượng áp dụng, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn, trình tự, thủ tục gia hạn.

          - Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

- Tại điểm a khoản 3 mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19 giao Bộ Tài chính:“- Báo cáo Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 trong tháng 5 năm 2020, trong đó có xem xét việc điều chỉnh thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, bổ sung sắc thuế, đối tượng thụ hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế đối với báo chí, xuất bản và các đối tượng khác chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.”

          Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 3 mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP nêu trên, hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để trình Chính phủ ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn.

Ý kiến bạn đọc (0)