Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về dự toán các chi phí khác ngoài xây dựng và lắp đặt thiết bị:

Thứ sáu, 30-06-2017 | 08:50:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về dự toán các chi phí khác ngoài xây dựng và lắp đặt thiết bị:

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Công ty Sông Đà

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

- Chưa có quy định cụ thể về chi phí quản lý của tổng thầu xây lắp, tổng thầu EPC của Tổng thầu xây lắp/ Tổng thầu EPC, nên ở một số dự án Chủ đầu tư và Tổng thầu luôn có sự bất đồng ý kiến.

- Chưa có quy định cụ thể về cách tính dự toán di chuyển lực lượng thi công nên mỗi chủ đầu tư phê duyệt một phương pháp tính khác nhau, thường là thỏa thuận và thiệt thòi về phía nhà thầu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: 1862/BXD - PC, Ngày: 11/08/2017

Nội dung trả lời:

-   Đối với chi phí quẫn lý của tổng thầu EPC, tổng thầu xây lắp, Bộ Xây dụng đã hướng dẫn tại khoản 4 Điều 17 của Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 hướng dẫn hợp đồng EPC và khoản 4 Điều 11 của Thông tư so 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng. Theo đó, chi phí quản lý của tổng thầu EPC, tổng thầu thi công xây dựng dược tính ữong giá hợp đồng tổng thầu EPC, tổng thầu thi công
Mỗi một dự án, công trình, gói thầu có những đặc điểm, tính chất khác nhau, do vậy, cách tính chi phí di chuyển lực lượng thi công đối với những công trình này khác nhau. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã hướng đẫn nguyên tắc để các chủ thể tính cụ thể cho từng công trình tại Điều 8 của Thông tư số 06/2016/TT- BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ý kiến bạn đọc (0)