Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án nhà ở, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc Khoản (1.c) Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định không bắt buộc ký quỹ (từ 1-3% tổng vốn đầu tư) đối với dự án mà nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:56:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án nhà ở, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc Khoản (1.c) Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định không bắt buộc ký quỹ (từ 1-3% tổng vốn đầu tư) đối với dự án mà nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Bất động sản

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Khoản (1.c) Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định không bắt buộc ký quỹ (từ 1-3% tổng vốn đầu tư) đối với dự án mà nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhưng hiện nay, một số địa phương lại buộc tất cả các dự án này đều phải nộp tiền ký quỹ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)