Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về môi trường

Chủ nhật, 23-06-2017 | 13:33:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về môi trường

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – Tp. Hải Phòng

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Nhà nước xem xét chỉ đạo các bộ, ngành cần thống nhất, có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, không làm khó dễ doanh nghiệp; đề xuất Nhà nước đầu tư xây dựng, xử lý môi trường tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, qua đó, các doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ này phải đóng phí tương ứng, không giao cho doanh nghiệp tự lên phương án thực hiện vấn đề xử lý môi trường như hiện nay.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: 2287/BTNMT - PC, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

 • Đối với kiến nghị cần thống nhất, có hướng dẫn cụ thế, rõ ràng cho doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường: Hiện nay, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xem xét, ban hành các văn bản cần thiết để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

  1 Đổi với kiến nghị đầu tư xây dựng, xử lý môi trường tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

  Đối với khu công nghiệp, Khoản 3 Điều 66 Luật Bảo vệ môi truờng năm 2014 quy định chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải đảm bảo đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; có thiết bị đo lưu lượng nước thải. Nội dung đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cũng đã được quy đinh cụ thể tại Điều 8 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngàỵ 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Các chủ đầu tư đều phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp được thiết kế đồng bộ và tuân theo quy định, quy chuân kỹ thuật xây dựng, quy chuẩn môi trường có Hên quan. Như vậy, trách nhiệm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp là của các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

  Đối với cụm công nghiệp, Khoản 1 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phải đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nội dung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp cũng được quy định cụ thể tại Chương II Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sờ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  Việc nhà nước đầu tư xây dựng, xử lý môi trường tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có thê góp phần tăng cường công tác quản lý nhưng lại đòi hỏi nguồn lực rất lớn (chi phí đầu tư, nhân lực quản lý, vận hành...), khó thực hiện trong giai đoạn hiện nay, mặt khác cũng không đúng với chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu, nghiên cứu kiến nghị này để đề xuất với Chính phủ các giải pháp tăng cường công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; trước măt tập trung thực hiện các giải pháp sau:

  + Chỉ đạo các cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục tăng cường công tác thanh ừa, kiểm ừa việc thực hiện các quy định về đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường;

  + Tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành kịp thời hệ thống xử lý nước thải tập trung;

  + Giám sát chặt chẽ việc thu hút đầu tư các ngành nghề phù họp với quy hoạch đã được phê duyệt để giảm thiểu rủi ro ữong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

  + Đối với các khu, cụm công nghiệp đang trong quá trình làm thủ tục đâu tư, chuân bị hoat đông, kiên quyêt yêu càu các Chủ đâu tư thực hiện đúng quy định pháp luật, hoàn thiện hạ tâng kỹ thuật vê bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động.

  + Đối với các khu, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hạ tằng kỹ thuật bảo vệ môi trường, chỉ đạo các Bộ, ngành, điạ phương không cho phép thu hút các dự án đầu tư hoặc thực hiện thủ tục mở rộng khu, cụm công nghiệp.


   
   


   
Ý kiến bạn đọc (0)