Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

V/v bất cập trong thực tiễn triển khai các dự án PPP: -Cần đảm bảo sự bình đẳng giữa Cơ quan nhà nước và nhà đầu tư -Thay đổi cơ chế, chính sách ảnh hưởng tới phương án tài chính của dự án -Cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư -Đấu thầu cao tốc Bắc Nam

Chủ nhật, 12-11-2020 | 09:44:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: V/v bất cập trong thực tiễn triển khai các dự án PPP: -Cần đảm bảo sự bình đẳng giữa Cơ quan nhà nước và nhà đầu tư -Thay đổi cơ chế, chính sách ảnh hưởng tới phương án tài chính của dự án -Cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư -Đấu thầu cao tốc Bắc Nam

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

Công văn: 2057/PTM - KHTT, Ngày: 05/11/2020

Nội dung kiến nghị:

Các nhà đầu tư gặp khó khăn, ít cơ hội để tiếp cận được các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Chỉ khi nào cơ chế của phương thức đối tác công tư là các bên cùng có lợi, cùng phát triển, tạo dựng được niềm tin thì mới kêu gọi được thêm vốn trong dân, vốn nhà đầu tư nước ngoài cùng làm PPP. Đây cũng là điều mà các nhà đầu tư rất mong đợi khi những điều khoản trong Luật PPP vốn được thiết kế để tạo ra bước đột phá trong thu hút nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng những năm tới.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)