Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp tinh giản thủ tục hành chính, giảm tối đa các loại giấy phép con không cần thiết cản trở hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản và tổ chức thực hiện - Hoàn thiện hơn nữa các chính sách, hành lang pháp lý để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh và cùng phát triển; xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền SHTT gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài . - Xây dựng và khuyến khích thành lập nhiều quỹ đầu tư, tăng cường khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ sáu, 08-06-2017 | 15:49:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp tinh giản thủ tục hành chính, giảm tối đa các loại giấy phép con không cần thiết cản trở hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản và tổ chức thực hiện - Hoàn thiện hơn nữa các chính sách, hành lang pháp lý để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh và cùng phát triển; xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền SHTT gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài . - Xây dựng và khuyến khích thành lập nhiều quỹ đầu tư, tăng cường khởi nghiệp sáng tạo.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP công nghệ Mobifon Toàn cầu

Công văn: 0874/PTM-VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp tinh giản thủ tục hành chính, giảm tối đa các loại giấy phép con không cần thiết cản trở hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản và tổ chức thực hiện

- Hoàn thiện hơn nữa các chính sách, hành lang pháp lý để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh và cùng phát triển; xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền SHTT gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài .

- Xây dựng và khuyến khích thành lập nhiều quỹ đầu tư, tăng cường khởi nghiệp sáng tạo.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Công An

Công văn: 4044/BCT - KH; 1016/BCA - V11; 4926/BGTVT - VP, Ngày: 09/05/2017

Nội dung trả lời:

 • Bộ công thương:

Trong năm 2016, Bộ Công Thương đã tổ chức đánh giá lại hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong những năm qua và đề ra những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới nhằm tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, trên tinh thần giải quyết tất cả những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp và người dân.

Hiện nay, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý 28 trên tổng số 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; kiểm soát 130 dịch vụ hành chính công (tương đương 453 thủ tục hành chính ở các cấp từ Trung ương đến cấp xã).

Mặc dù số lượng dịch vụ/thủ tục hành chính không phải là nhiều so với số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Công Thương, nhưng Bộ vẫn luôn đề ra các mục tiêu cắt, giảm thủ tục hành chính hàng năm.

Trong năm 2016 và thời gian tới, Bộ nhấn mạnh yêu cầu và đề cao các tiêu chí cải cách thủ tục hành chính. Về đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong năm 2016, Bộ Công Thương đã bãi bỏ, đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính (trong các lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực). Đến nay, điển hình trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thời gian tiếp cận điện năng của Việt Nam đã giảm từ 132 ngày xuống còn từ 46 ngày (đánh giá năm 2016) thấp hơn so với thời gian tiếp cận điện năng trung bình của  nhóm 6 nước đầu ASEAN, là 50,3 ngày.  Bộ Công Thương cũng đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng sẽ tiếp tục giảm thời gian thực hiện tiếp cận điện năng trong thời gian tới xuống dưới 43 ngày.

Trong năm 2017, Bộ Công Thương dự kiến đơn giản hóa 17 lĩnh vực tại 40 văn bản quy phạm pháp luật (28 Thông tư, 02 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định Thủ tướng và 09 Nghị định) theo Quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để thực hiện cắt, giảm trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

 • Bộ Công an:
  1. Đối với kiến nghị: Tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp tinh giản thủ tục hành chính, giảm tối đa các loại giấy pliếp con không cần thiết cản trở hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản và tổ chức thực hiện.

  Trả lời: Công tác rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung và đon giản hóa thủ tục hành chính được lãnh đạo Bộ Công an tập trang chỉ đạo Công an các đơn vi, địa phương thực hiện hiệu quả. Qua quá trình thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Công an đã rà soát, đề xuất phương án đon giản hóa nhiều thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác cải cách hành chính của Bộ Công an trong các năm tiếp theo. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tâp trung thực hiện nhiều giải pháp để tinh giản thủ tục hành chính như:

  - Một là, tổ chức kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính ngay từ khâu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng theo quy định của pháp luật.

  - Hai là, tiếp tục lựa chọn những thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có phản ánh, kiến nghi vể khó khăn, vướng mắc để tập trung rà soát, xây dựng phưang án đơn giản hóa.

  - Ba là, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính.

  - Bổn là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiên giải quyết thủ tục hành chinh.

  Năm là, công bố công khai, niêm yết và hướng dẫn đầy đủ thủ tục hành chính tai nơi tiếp nhận, giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  2. Đối với kiến nghị: Hoàn thiện hơn nữa các chính sách, hành lang pháp lý để tạo môi trường kinh doanh lành manh, canh tranh và cùng phát triển; xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành manh, vi phạm bản quyền sờ hữu trí tuệ gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  Trả lời: Ngày 16/5/2016, Chính phủ ban hành Nghi quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; trong đó cho thấy, công tác hoàn thiện chính sách, hành lang pháp lý để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh, cùng phát triển cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Thực hiên chức năng. nhiệm vụ được giao. Bộ công an đã chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan tham gia góp ý, xây dựng nhiều văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, cạnh tranh của Doanh nghiệp như: luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước và nhiều văn bản quy phạm phát luật có liên quan đến đầu tư, cạnh tranh. Bộ công an cũng tích cực thực hiện ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực Bộ Công an quản lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh, phát triển.

  Bộ Công an xin ghi nhận ý kiến nêu trên và trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, ban hành văn bận, đệ, xuất, cơ quan, có .thẩm quyền ban hành văn bản để hoàn thiện hơn nữa các chính sách, hành lang pháp lý tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, canh tranh và cùng phát triển; có các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nưóc ngoài.
 • Bộ GTVT:
  1. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải để đơn giản hóa tối đa các TTHC. Đồng thời, thường xuyên rà soát trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực gtvt nhằm xóa bỏ các giấy phép con không cần thiết. Hằng năm Bộ đều ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong đó có yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát theo danh mục văn bản QPPL trong lĩnh vực giao thông vận tải có chứa TTHC và yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa các TTHC này về Bộ để xử lý theo hướng sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL để thực hiện phương án đan giản hóa các TTHC này. Năm 2016, Bộ đã rà soát, đề xuất đơn giản hóa tổng số 13 nhóm TTHC trong lĩnh vực GTVT.
  Đồng thời năm 2016, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng và trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành GTVT. Theo đó, các dự thảo đã được rà soát theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản thành phần hồ sơ, bỏ hiệu lực của Giấy phép... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
  2. Ngay trong quá trình xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ luôn quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng các văn bản QPPL phải phù họyp với thực tiễn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh và cùng phát triển. Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân. Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực tham gia ý kiến với Bộ Công Thương để xây dựng Luật cạnh tranh thay thế Luật cạnh tranh năm 2004 làm cơ sở xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Ý kiến bạn đọc (0)