Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công ty Cổ phần Vạn Xuân (sau đây gọi là Công ty Vạn Xuân) được Nhà nước chấp thuận cho thuê đất với mục đích để sử dụng làm trụ sở và bảo dưỡng, sửa chữa đại tu, phục hồi xe máy thiết bị giao thông và gia công các sản phẩm cơ khí theo Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 29/9/2003 và ký Hợp đồng thuê đất số 156-2003/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 27/11/2003.

Thứ sáu, 30-06-2017 | 09:19:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Công ty Cổ phần Vạn Xuân (sau đây gọi là Công ty Vạn Xuân) được Nhà nước chấp thuận cho thuê đất với mục đích để sử dụng làm trụ sở và bảo dưỡng, sửa chữa đại tu, phục hồi xe máy thiết bị giao thông và gia công các sản phẩm cơ khí theo Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 29/9/2003 và ký Hợp đồng thuê đất số 156-2003/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 27/11/2003.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần Vạn Xuân Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty Cổ phần Vạn Xuân (sau đây gọi là Công ty Vạn Xuân) được Nhà nước chấp thuận cho thuê đất với mục đích để sử dụng làm trụ sở và bảo dưỡng, sửa chữa đại tu, phục hồi xe máy thiết bị giao thông và gia công các sản phẩm cơ khí theo Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 29/9/2003 và ký Hợp đồng thuê đất số 156-2003/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 27/11/2003.

Quyết định 5749 và Hợp đồng thuê đất số 156 xác định đơn giá thuê đất theo tỷ lệ % theo quy định tại Quyết định số 1357TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất. Số tiền thuê đất một năm của 14.750 m2 đất là: 22.603.875 đồng/năm, thời gian thuê là 20 năm kể từ ngày 14/7/2000.

Từ năm 2006 đến 2010, Công ty Vạn Xuân được Chi cục thuế Thanh Trì tự tính giá để thông báo thu tiền từng năm với mức giá năm sau cao hơn năm trước, trong khi đó theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP thì chu kỳ ổn định giá đất 05 năm một lần sau khi xác định lại giá đất. Như vậy, Công ty Vạn Xuân đã phải nộp số tiền cao hơn mức quy định là 92.182.000 đồng.

Trong năm 2011, sau nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan chức năng thì Công ty Vạn Xuân được xem xét xác định đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định 05 năm (2011-2015) theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP bằng Quyết định số 5758/QĐ-STC ngày 14/12/2011 của Sở Tài chính, với số tiền thuê đất phải nộp một năm là 250.621.680 đồng/năm, thời gian ổn định giá là 05 năm kể từ ngày 22/10/2010.

Cuối năm 2015, khi hết thời hạn ổn định giá (2011-2016), Công ty Vạn Xuân đã đề nghị được áp dụng chính sách giá thuê đất theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (giá thuê đất tăng 15% so với kỳ liền kề) nhưng chưa được Liên ngành Thành phố xem xét với lý do chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 77 (tại thời điểm đó đang ở dạng Dự thảo).

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC, trong đó khoản 2 Điều 4 có quy định:

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2006 mà đơn giá cho thuê dất xác định theo quy định tại một rong các Quyết định: … Quyết định số 1357/TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính nhưng tất cả ba loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định cho thuê dất, Hợp đồng thuê dất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất và đang sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã ghi tại Quyết định … được thực hiện như sau:

 1. b) Đơn giá thuê đất tại thời điểm ngày 01/01/2016 được xác định trên cơ sở đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01/01/2006 theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP, số chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01/01/2006 đến ngày 01/01/2016 là 02 chu kỳ, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi chu kỳ tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó. Đơn giá thuê đất được ổn định 05 năm kể từ ngày 01/01/2016, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ tiếp theo củ thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó.
 2. c) Trường hợp đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01/01/2016 theo quy định tại điểm b khoản này cao hơn đơn giá thuê đất đã xác định theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì người thuê đất có văn bản đề nghị cơ quan thuế tiếp tục nộp tiền thuê đất hàng năm cho thời gian còn lại của chu kỳ ổn định theo đơn giá thuê đất đã được xác định. Khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ tiếp theo của thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó”.

Đối chiếu với quy định thì Công ty Vạn Xuân thuộc trường hợp áp dụng quy định này, bởi vì:

 • Công ty được UBND thành phố Hà Nội cho thuê đất trước năm 2006;
 • Mục đích sử dụng đất từ khi cho thuê đến nay không thay đổi;
 • Đơn giá thuê đất được xác định tại Hợp đồng thuê đắt căn cứ theo quy định tại Quyết định 1357TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất;
 • Công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xác định giá đất theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP.

Công ty Vạn Xuân đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội và Chi cục thuế Thanh Trì xác định lại tiền thuê đất cho Công ty Vạn Xuân theo quy định tại Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.


Đơn vị phản hồi: UBND TP Hà Nội; Cục thuế TP Hà Nội

Công văn: 6471/ VP - KT, Ngày: 11/07/2017

Nội dung trả lời:

 1. Giao Cục Thuế Thành phố Hà Nội tham mưu, đề xuất.
 2. Tiền thụê đất-từ năm 2006 đến năm 2010:

  Tại khoản 3 Điều 14 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 04/07/2012 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về Đơn giá thuê đắt đối với những trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm đã có quyết, định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền và ký hợp đồng thuê Mt trươc 01/03/2011:

  "3.Trường hợp hết thời hạn ổn định đơn giả thuê đất nhưng chưa làm thủ tục xác định lại đơn giá thuê đất từ 06 tháng trở lên không phải do nguyên nhân khách quan (tính từ thời điểm hết 'thời hạn ồn định đơn giả thuê đất) hoặc trường hợp có quyết định mới cho thuê đất phải trả tiền thuê đất hàng năm. (bao gồm cả trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuê được pháp luật công nhận bằng quyết định cho thuê mới; đắt đang sử dụng chưa được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai nay được pháp luật công nhận bằng quyết định cho thuê) nhưng quá thời hạn ghi trong quyết định (lần đầu) cho thuê đất của cấp có thẩm quyền về việc phải làm thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính để được sử dựng đất: Đơn giá thu tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính "1 cửa” của Sở Tài chính (đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất); ủy ban nhận dân cấp huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất). Thời gian ổn định đơn giá thuê đất là 5 năm kể từ thời điểm Sở Tài chính (đổi với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất); ủy ban nhân dân cấp huyện (đổi với hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất) nhận đủ hồ sơ xác định đơn giá thuê đất theo biên bản kỷ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính “1 cửa ", Đơn giá thuê đất để thu tiền thuê đất cho khoảng thời gian từ thời điểm này trở về thời điểm hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất liền kề trước đó (đối với trường hợp đang thuê đất) hoặc thời đỉem phải trả tiên thuê đât (đồi với trường hợp cỏ qưyết định cho thuê mới) thực hiện theo chỉnh sách và giá đất tại từng thời điểm tương ứng

  Tại mục c và b khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định đối với trường họp người sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho thuê đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhung chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 và nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo tạm nộp của cơ quan thuế trước thì thực hiện xử lý như sau:

  “b) Trường hợp tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo chính sách và giá đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành và không thuộc trường hợp quy định tạỉ Khoản 7 Điều 15 Nghị định này thì phải thực hiện điều chỉnh đom giả thuê đất, quyết toán số tiền thuê đất đã tạm nộp và truy thu so tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

  1. c) Cơ quan thuế xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất đổi với các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này theo quy định tại Nghị định này và áp dựng từ ngày 01 thảng 7 năm 2014. ”

  Căn cứ các quy định trên, Chi.cục thuế huyện Thanh Trì đã tính tiền thuê đất, thông báo nộp tiền và quyết toán tiền thuê đất hàng năm từ năm 2006 đến năm 2010 đối với Công ty cổ phần Vạn Xuân theo đúng quy đinh.

  *Điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT- BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính:

  Ngày 14/12/2011, Sở Tài chính có Quyết định số 5758/QĐ-STC về việc phê duyệt đơn giá thuê đất của Công ty cổ phần Vạn Xuân tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, thòi hạn ổn định đơn giá thuê đất là 05 riãm từ ngày 22/10/2010 đến 21/10/2015.

  Ngày 22/03/2016, Cục thuế Hà Nội đã có Thông báo số 12466/TB-CT- QLĐ về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước (cho kỳ ổn định tiếp theo); Thời hạn ổn định đơn giá thuê đất 05 năm tò ngày 22/10/2015 đến hết ngày 21/10/2020.

  Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 333/2016/TT-BTC; Tại mục đ khoản 2, Điều 4 Thông tư quy định:

  “đ) Trường hợp đã điều chỉnh đơn giả thuê đất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và đang trong chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất mà đơn giá thuê đất cao hom đơn giả thuê đất xác định theo quy định tại Điểm b Khoản này và cơ quan thuế đã ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất của năm 2016, nếu người thuê đất có văn bản đề nghị thì cơ quan thuế thực hiện điều chinh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Điểm b Khoản này cho thời gian còn lại của chu kỳ tỉnh từ thời điềm cơ quan thuế nhân đươc văn bản của neười thuê đất. Người thuê đất nộp tiền thuê đất của năm 2016 theo Thông báo của cơ quan thuế đã ban hành theo quy định

  Ngày 24/02/2017, Công ty cổ phần Vạn Xuân có văn bản số 12/CV-VX về việc đề nghị xác định đơn giá thuê đất hàng năm theo Thông tư số 333/2016/TT- BTC.

  Trên cơ sở đó, Cục thuế Hà Nội đã có Thông báo số 57053/TB-CT-QLĐ ngày 05/06/2017 về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT- BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính, theo đó: Đom giá thuê đất trong chỉ giới là 8.927 đồng/m2/năm; Đơn giá thuê đất ngoài chỉ giới là 17.857 đồng/m2/năm; Thời hạn ốn định đơn giá thuê đất từ ngày 24/02/2017 (thời điểm cơ quan thuế nhận được văn bản của người thuê đất) đến hết ngày 14/07/2020 (ngày kết thúc thời hạn thuê đất).

  Như vậy, Cục Thuế Hà Nội đã điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho Công ty cổ phần Vạn Xuân theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

Ý kiến bạn đọc (0)