Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Nhiều điểm mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

16:02 16/06/2021

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Đề xuất mới về xử phạt VPHC lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

16:00 16/06/2021

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

15:59 16/06/2021

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Bổ sung thêm dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%

09:56 16/06/2021

Bộ Tài chính quy định bổ sung thêm một số dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%, áp dụng từ 1/8/2021.

Đề xuất lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

10:16 15/06/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Theo đó, Bộ đề xuất lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Ưu đãi đầu tư với dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt trong khu kinh tế

13:03 13/06/2021

Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong KKT.

Ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

10:09 11/06/2021

Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với DN có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Sửa đổi chức năng BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

10:07 11/06/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 892/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022

10:15 08/06/2021

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Trong đó, dự thảo nêu rõ về dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công.

Tạo cơ sở pháp lý chung trong xử phạt vi phạm hành chính

16:31 07/06/2021

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trên toàn quốc, đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Lấy ý kiến dự thảo quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân

16:29 07/06/2021

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân.

Dự kiến mức chi hoạt động trợ giúp xã hội

16:53 04/06/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, dự thảo đã quy định rõ nội dung và mức chi cho hoạt động này.